Hospodárenie Ú SAV1. Ú SAV hospodári podľa vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje Predsedníctvo SAV.

2. Ú SAV sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi SAV a Ú SAV.