Sekretariát podpredsedu SAV pre 1. oddelenia viedPodpredsedovia pre 1., 2., 3. oddelenie vied priamo riadia činnosť príslušných sekretariátov.

  Sekretariáty pre:
 • 1. oddelenie vied
 • 2. oddelenie vied
 • 3. oddelenie vied zabezpečujú a vykonávajú odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom funkcie podpredsedov a členov predsedníctva pre 1., 2., 3. oddelenia vied v rozsahu podľa Kompetencií členov Predsedníctva SAV schválených na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 4. 7. 2013.

  Ďalej plnia tieto úlohy:
 • pripravujú podklady, návrhy a dokumenty potrebné pre rozhodovanie podpredsedov oddelení vied a ich zástupcov na zasadnutia P SAV a VR SAV,
 • po organizačnej stránke zabezpečujú odovzdávanie vyznamenaní a ocenení SAV v rámci príslušného oddelenia vied,
 • evidujú uznesenia, pokyny a úlohy dané členom Predsedníctva z príslušného oddelenia vied a podľa ich pokynov vyhodnocujú plnenie,
 • koordinujú prípravu podkladov podpredsedov príslušných oddelení vied a ich zástupcov s využitím odborných, technických, ekonomických vedomostí na rokovania s riaditeľmi a vedeckými radami organizácií SAV, vedeckými kolégiami SAV, členmi komisií SAV, vysokými školami, decíznou sférou, rezortnými pracoviskami a podnikateľskými subjektmi,
 • vykonávajú kontrolu výročných správ vedeckých organizácií, spracovávajú podklady do Výročnej správy SAV a analýzy pre potreby podpredsedov a členov oddelení vied,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú kreovanie nových vedeckých kolégií a voľbu ich funkcionárov,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú výberové konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií SAV spadajúcich do príslušného oddelenia vied,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú porady riaditeľov pracovísk príslušného oddelenia vied,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia akreditačných komisií príslušných oddelení vied, podklady pre posudzovateľov a členov hodnotiacej komisie a zabezpečujú agendu pri akreditačnom hodnotení vedeckých organizácií,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia hodnotiacich komisií špecializovaných a servisných organizácií príslušného oddelenia vied,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú semináre k podpornému fondu Štefana Schwarza,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú evalvačné semináre vedeckých organizácií,
 • administratívne zabezpečujú a spracovávajú návrhy na Ceny SAV,
 • administratívne zabezpečujú a spracovávajú návrhy na Cenu ministra MŠVaŠ SR,
 • spracovávajú návrhy na súťaž Študentská osobnosť roka,
 • spracovávajú návrhy na štátne vyznamenania,
 • spracovávajú návrhy na členov komisií SAV a ďalších poradných orgánov P SAV,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia a činnosť komisií SAV v kompetencii príslušného oddelenia vied,
 • spolupracujú s referátom PR manažéra v oblasti propagácie aktivít a vedeckých výstupov organizácií príslušných oddelení vied,
 • kontrolujú dodržiavanie limitov a spracovávajú údaje o čerpaní prostriedkov vyčlenených na reprezentačné účely,
 • vedú evidenciu písomností v súlade s platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom SAV,
 • plnia operatívnu agendu a ďalšie úlohy vyplývajúce pre dané oddelenie vied.

 

Špecifické činnosti jednotlivých sekretariátov:

  Sekretariát 1. oddelenia vied SAV
 • zabezpečuje kompletnú agendu Akreditačnej komisie SAV pri pravidelnom hodnotení pracovísk SAV,
 • spracováva ročný plán konferencií a sympózií v KC SAV, Smolenice.

 

Kompetencie podpredsedov akadémie pre oddelenia vied akadémie

 • koordinujú činnosť členov predsedníctva akadémie za príslušné oddelenie vied a riadia svoje sekretariáty,
 • spolupracujú s predsedom akadémie, s prierezovými podpredsedami akadémie a vedeckým sekretárom akadémie pri vnútornej integrácii akadémie a obhajobe jej záujmov,
 • zabezpečujú integračno-koordinačnú činnosť, vrátane štrukturálnych fondov a informovanosť v rámci oddelení vied v spolupráci s riaditeľmi organizácií a vedeckými radami organizácií, usmerňujú organizácie oddelenia, zúčastňujú sa akcií ústavov (vybrané konferencie, dni otvorených dverí), alebo tým poverujú svojich zástupcov,
 • predkladajú predsedníctvu akadémie na schválenie návrhy na zriadenie, zrušenie, zlúčenie, rozdelenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia organizácií akadémie na základe vlastného rozhodnutia, návrhu orgánov akadémie alebo návrhu vedeckej rady organizácie,
 • pravidelne, raz ročne, hodnotia na základe schválených podmienok a ukazovateľov organizácie oddelenia vied a výsledok hodnotenia prerokúvajú v predsedníctve akadémie,
 • v nadväznosti na vyhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti organizácií oddelenia vied a v súlade s prijatými Zásadami rozdelenia rozpočtu, vypracovávajú návrhy na rozdelenie inštitucionálnych finančných prostriedkov jednotlivým vedeckým a špecializovaným organizáciám, ktoré predkladajú na schválenie vedeniu oddelenia vied a následne predsedníctvu akadémie,
 • koordinujú výskum vedných oblastí s mimo akademickými pracoviskami ? vysokými školami, rezortnými ústavmi a v spolupráci s vedeckým sekretárom akadémie so zahraničnými vedeckými inštitúciami,
 • podieľajú sa na vypracúvaní:
   a) návrhov medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov,
   b) návrhov personálneho obsadenia poradných orgánov,
   c) návrhov edičnej činnosti,
 • podnecujú propagačnú a vedecko-popularizačnú činnosť organizácií,
 • vypracúvajú návrhy na ocenenie mimoriadnych výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, návrhy na ceny akadémie za vedeckovýskumnú činnosť,
 • odovzdávajú čestné a pamätné plakety akadémie,
 • vyhodnocujú činnosť vedeckých kolégií akadémie odborne príslušných k oddeleniu vied,

 

Servisné a špecializované organizácie akadémie sú v zmysle Organizačného poriadku akadémie začlenené do oddelení vied nasledovne:

  1. oddelenie vied
     - Výpočtové stredisko SAV,
     - THS ústavov SAV v Košiciach,
     - Technologický inštitút SAV,
     - Kongresové centrum SAV, Smolenice

 

1. oddelenie vied zodpovedá za spoluprácu s MH SR, Úradom jadrového dozoru a Výskumným ústavom zváračským.

 

Kompetencie podpredsedu akadémie pre oddelenie vied o neživej prírode

 • v rámci 1. oddelenia vied riadi a koordinuje transformáciu akadémie, organizačné zmeny súvisiace s transformáciou, vytváranie nových organizačných a riadiacich štruktúr akadémie, majetkovo-právne otázky, legislatívne otázky a implementáciu nového zákona o akadémii,
 • pripravuje a zabezpečuje účasť a/alebo koordináciu projektov strategického významu pre 1. oddelenie vied alebo celú akadémiu,
 • je členom Komisie SAV pre ekonomické otázky ? riešenie ekonomických otázok organizácií 1. oddelenia vied a akadémie,
 • je predsedom Komisie SAV pre vesmírne aktivity ? podporuje rozvoj vedeckovýskumných aktivít organizácií akadémie, zabezpečuje spoluprácu s vysokými školami a výskumnými inštitúciami v oblasti kozmického výskumu a spoluprácu s podnikateľským sektorom v oblasti projektov s ESA. Podieľa sa na príprave SR na vstup PECS (Plan for European Cooperating States).
 • koordinuje činnosti v oblasti aplikovaného výskumu SAV, rozvoj spolupráce s podnikateľskou sférou, transfer poznatkov a technológií do praxe, rozvoj činností Kancelárie pre ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov a technológií do praxe,
 • podieľa sa na rozvoji spolupráce s vysokými školami, výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom zameranej na vybudovanie infraštruktúry celoeurópskeho významu typu ESFRI v rámci nového programovacieho obdobia zo štrukturálnych fondov,
 • zabezpečuje pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií 1. oddelenia vied akadémie ? je členom akreditačnej komisie.

 

Kompetencie zástupcov podpredsedov akadémie pre oddelenia vied

 • zastupujú podpredsedov v ich neprítomnosti v plnom rozsahu podľa ich poverenia alebo podľa poverenia predsedu SAV,
 • podieľajú sa na prácach oddelení vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom SAV.

 

Kompetencie zástupcu podpredsedu akadémie pre 1. oddelenie vied

 • spolupracuje s útvarom podpredsedníčky akadémie pre výskum v otázkach tvorby koncepcií, opatrení a zámerov pre budovanie a využívanie infraštruktúry na celoakademickej úrovni,
 • venuje sa otázkam inventarizácie, súpisu, racionálneho využívania infraštruktúry akadémie, ako aj jej funkčnosti prierezovo na horizontálnej úrovni, aj v rámci Centier excelentnosti akadémie a Technologického inštitútu. Spolupracuje s odborom vedy a výskumu a útvarom vedeckého sekretára,
 • prierezovo v spolupráci so zástupcami oddelení vied akadémie sa podieľa na zabezpečovaní a koordinácií čerpania prostriedkov zo ŠF EÚ, predovšetkým v oblasti infraštruktúry, spolupracuje s referátom štrukturálnych fondov Úradu akadémie,
 • spolupracuje s Komisiou pre duševné vlastníctvo v otázkach možností využívania stávajúcej infraštruktúry, ako aj v zámeroch príprav podpory, otázok ponuky a dopytu pre aplikačnú sféru a konkretizovania smerov rozširovania možností v oblasti využívania infraštruktúry na základe požiadaviek trhu,
 • spolupracuje s Komisiou pre propagáciu a médiá a referátom PR manažéra pri príprave prezentačných materiálov a ponukových materiálov na širšie využívanie infraštruktúry,
 • spolupracuje v oblastiach výskumov geosféry, hydrosféry a ochrany životného prostredia s MŽP SR a jeho rezortnými organizáciami ? SHMÚ, ŠGUDŠ, ŠVP a pod.,
 • koordinuje vypracúvanie stanovísk k legislatívnym návrhom a zmenám v oblasti vied o Zemi. V tejto oblasti úzko spolupracuje s Legislatívnou komisiou SAV,
 • je predsedom Komisie pre infraštruktúru a štrukturálne fondy,
 • je predsedom Komisie pre životné prostredie,
 • okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied.

 

Kompetencie člena predsedníctva akadémie pre aplikácie a transfer výsledkov výskumu do praxe

 • zodpovedá za zabezpečovanie podmienok na zlepšenie aplikácie výsledkov výskumu vytvorených na pracoviskách akadémie do priemyselnej praxe, ako aj o zlepšenie kontaktu s výrobnými organizáciami,
 • zabezpečuje spracovanie infraštruktúry ústavov akadémie, vhodnej pre riešenie inovačných potrieb priemyslu v oblasti materiálového inžinierstva. Analýza vyústi do zodpovedajúcej, verejne dostupnej databázy, umožňujúcej potenciálnym partnerom zrozumiteľnú orientáciu v možnostiach riešiteľov ústavov akadémie.
 • zodpovedá za vypracovanie návrhu a následne realizáciu zámeru zriadiť kancelárie pre technologický transfer KTT v Bratislave, v Košiciach a v Žiari nad Hronom, ktoré budú slúžiť ako kontaktné body pre osobný kontakt zástupcov centra s potenciálnymi partnermi. Súčasťou práce KTT budú aj aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a to jednak v oblasti poradenstva, jednak priamou pomocou riešiteľom v centre, vrátane pomoci pri finančnom krytí prvých fáz ochrany.
 • bude iniciovať vytvorenie brokerského centra v Bratislave a v Košiciach, ktoré sa bude starať o súčinnosť výsledkov výskumu s potrebami podnikateľskej sféry a to jednak sprostredkovávaním partnerstiev medzi riešiteľmi a potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom virtuálneho styku, jednak organizovaním pravidelných brokerských B2B stretnutí. Zabezpečí podmienky pre vznik technologický inkubátorov, v ktorom budú môcť začínajúce inovatívne spoločnosti naplno využiť potenciál centra (prístrojovú aj odbornú personálnu infraštruktúru).
 • podieľa sa na príprave projektov strategického významu v rámci 1. oddelenia vied akadémie,
 • zabezpečuje spoluprácu s TU Košice a UPJŠ Košice,
 • je predsedom Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, ktorú chce prebudovať na komisiu pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer.
 • podieľa sa na práci 1. oddelenia vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom akadémie, okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied.


Daniela Babušeková
Telefón:  02/ 5751 0161
E-mail:  babusekova@up.upsav.sk


Ing. Adriana Kaplíková
Telefón:   02/ 57510 152
E-mail:  kaplikova@up.upsav.sk