Prevádzkový odborČinnosť Prevádzkového odboru riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

  Odbor:
 • vykonáva správu majetku Úradu SAV,
 • hospodári s prostriedkami na prevádzku, údržbu a zásobovanie Úradu SAV a zariadení v správe Úradu SAV podľa schváleného rozpočtu,
 • vedie prvotnú evidenciu hmotného investičného majetku, drobného hmotného investičného majetku, drobného hmotného majetku,
 • vykonáva správu budov vrátane ich opráv a opráv inštalovaných zariadení a vybavenia v správe Úradu SAV,
 • zabezpečuje služby rozmnožovne, telefónnej ústredne, stráženia a upratovania,
 • vedie evidenciu požiadaviek jednotlivých odborných útvarov Úradu SAV a P SAV,
 • zabezpečuje a vybavuje objednávky pre jednotlivé útvary Úradu SAV a P SAV,
 • realizuje zásobovanie Úradu SAV a zariadení v správe Ú SAV a prevádzku skladov,
 • zabezpečuje prevádzku závodnej kuchyne ? výrobu jedál podľa noriem a technológií, nakupuje suroviny, vedie evidenciu o nákupe a výdaji zásob a spracováva podklady pre účtovnú evidenciu,
 • zabezpečuje správu ubytovacích a rekreačných zariadení v správe Úradu SAV,
 • ubytováva v ubytovacích zariadeniach doktorandov a zahraničné návštevy na základe rozhodnutia bytovej komisie P SAV, uzatvára zmluvy o ubytovaní,
 • zabezpečuje v ubytovacích zariadeniach Úradu SAV upratovanie, výmenu posteľnej bielizne podľa platných smerníc,
 • zodpovedá za dodržiavanie ubytovacieho poriadku,
 • zabezpečuje nepretržitú službu v ubytovacom zariadení D. N. Ves,
 • zabezpečuje prevádzkovanie energetických zariadení, spracovávanie zmlúv na dodávky el. energie, plynu, vody, OLO, ochranu ovzdušia, tovarov a služieb, kontrolu fakturácie a refakturácie,
 • zabezpečuje plán revízií a kontrol stanovených termínov elektrických zariadení, plynových zariadení, tlakových nádob, zdvíhacích zariadení a bezpečnostných systémov,
 • zabezpečuje prevádzky schopnosť krytov CO na Úrade SAV a v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 a s nimi spojené revízie, opravy, kontroly.
 • zabezpečuje prevádzku rekreačných zariadení Ú SAV vrátane prideľovania ubytovania záujemcom o rekreačný pobyt čoho súčasťou je zabezpečovanie administratívnej stránky spojenej s ubytovaním,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie iné ako nadlimitné alebo podlimitné s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1 000.-EURO,
 • spolupodieľa sa na zabezpečovaní verejného obstarávania
 • zabezpečuje prevádzku v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9
 • zabezpečuje údržbu zelene v areáli SAV na Dúbravskej ceste
 • zabezpečuje zimnú údržbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste,
 • zabezpečuje prevoz poštových zásielok,
 • zabezpečuje prevádzku auly SAV, salóniku na Dúbravskej ceste 9
 • zabezpečuje údržbu komunikácií v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9,
 • zabezpečuje nepretržitú ochranu areálu SAV, pred narušením nepovolanými osobami,
 • vystavuje povolenia na vjazd motorových vozidiel do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9,
 • koriguje vjazd a výjazd vozidiel do areálu SAV, na Dúbravskej ceste 9,
 • poskytuje informácie návštevníkom o umiestnení ústavov v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9.  Vedúci/a odboru, referátu:

Božena Konečná
Telefón:  02/ 57510 171
Fax:  02/ 57510 600
E-mail:  konecna (at) up.upsav.sk


Monika Ďurove
Telefón:  02/ 57510 116
E-mail:  mrunakova (at) up.upsav.sk
toho času na MD


Nora Filípková
Telefón:  02/ 6477 7500


Ladislav Jáger
Telefón:  02/ 57510 108
E-mail:  jager (at) up.upsav.sk


Jana Királyová
Telefón:  02/ 6477 7500


Katarína Kmeťová
Telefón:  02/ 54773 107
E-mail:  royova (at) up.upsav.sk


Irena Lorenzová
Telefón:  02/ 6477 7500


Eduard Metelka


Petronela Mikulášová
Telefón:  02/ 6477 7500


Ľudmila Plešková
Telefón:  02/ 54773 107


Tatiana Porubská
Telefón:  02/ 57510 111


Filoména Pribulová


Eva Pupáková
Telefón:  02/ 57510 122


Iveta Pútiková
Telefón:  02/ 54771 520


Ružena Révayová


Jana Runáková
Telefón:  02/ 57510 104
E-mail:  runakova (at) up.upsav.sk


Alena Stašová


Helena Stredaňská
Telefón:  02/ 6477 7500


Anna Šinkovičová
Telefón:  02/ 57510 105
E-mail:  sinkovicova (at) up.upsav.sk


Magdaléna Škarbalová
Telefón:  02/ 57510 156
E-mail:  skarbalova (at) up.upsav.sk


Františka Urbanová
Telefón:  02/ 57510 105


Nadežda Vojteková
Telefón:  02/ 6477 7500


Mária Zajíčková
Telefón:  02/ 54771520
Fax:  02/ 54771520
E-mail:  zajickova (at) up.upsav.sk