Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor medzinárodnej spolupráce

Činnosť odboru medzinárodnej spolupráce riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený podpredsedovi SA V pre zahraničné styky.

 
 

Odbor:

 • koncepčne a organizačne zabezpečuje úlohy SA V v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVS),
 • zabezpečuje agendu medzi akademických dohôd o spolupráci SA V so zahraničnými partnermi,
 • pripravuje a zabezpečuje plán recipročných vyslaní a prijatí v rámci centrálnych dohôd o MVS SAV a devízové vyslania predstaviteľov SAV do zahraničia,
 • eviduje bilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV nadväzujúce na centrálne dohody o MVS SAV a devízové vyslania predstaviteľov SA V do zahraničia,
 • eviduje bilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV nadväzujúce na centrálne dohody o MVS SAV,
 • v spolupráci s funkcionármi P SAV zabezpečuje medzinárodné rokovania na úrovni P SAV a prijatia pozvaných zahraničných hosti,
 • eviduje správy o vyslaniach v rámci centrálnych dohôd a správy zo zahraničných ciest predstaviteľov SA V a sleduje náklady týchto ciest,
 • zabezpečuje činnosť a agendu Komisie SAV pre zahraničné styky,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie vedeckých organizácií SAV v oblasti svojej pôsobnosti,
 • pre Predsedníctvo SAV vypracováva priebežné a celoročné hodnotenia MVS SAV,
 • eviduje vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou organizované vedeckými organizáciami SAV,
 • v oblasti zahraničných stykov koordinuje súčinnosť SAV s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami v SR a sprostredkováva kontakty SAV so zastupiteľskými úradmi v SR a v zahraničí,
 • eviduje Národné komitéty SR a pripravuje podklady pre úhradu ich členských príspevkov v medzinárodných organizáciách,
 • zabezpečuje agendu členstva SA V v ISC, ALLEA, EASAC, IAP, a i.,
 • zabezpečuje agendu účasti SA V v rámcových programoch Európskej únie, vo vedeckom programe NATO, COST a i.,
 • poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SAV o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti MVS,
 • v súčinnosti s Odborom vedy a výskumu a ETO Ú SAV eviduje multilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV a vypracováva podklady pre ich financovanie zo štátneho rozpočtu,
 • hospodári s pridelenými prostriedkami vyčlenenými na zahraničné styky SAV,
 • zabezpečuje program spoločných výskumných projektov SA V (Joint Research Projects) zameraný na podporu a rozvoj spolupráce s ekonomicky/výskumne vyspelými krajinami,
 • koordinuje a zabezpečuje účasť SAV v programe ERA-NET,
 • zabezpečuje agendu programov Seal oj Excellence a SAS-ERC Visiting Feffowship Grants,
 • poskytuje poradenskú a konzu ltačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR.
 

Odbor medzinárodnej spolupráce sa organizačne delí na:
1) Referát bilaterálnej spolupráce,
2) Referát medzinárodných projektov.Ing. Katarína Bibová
Telefón:  02/ 57510 136
E-mail:  bibova (at) up.upsav.sk


Mgr. Zuzana Černáková, PhD.
Telefón:  02/57510118
E-mail:  cernakova (at) up.upsav.sk


PhDr. Ľudmila  Dolná, Phd.
Telefón:  02/ 57510 179
E-mail:  dolna (at) up.upsav.sk


Mgr. František Fundárek, CSc.
Telefón:  02/ 57510 138
Fax:  02/ 57510 602
E-mail:  fundarek (at) up.upsav.sk


Mgr.  Lucia Kürthiová
Telefón:  02 / 57510 139
E-mail:  kurthiova (at) up.upsav.sk


Mgr. Martin Novák, PhD.
Telefón:  02/ 57510 119
E-mail:  mnovak (at) up.upsav.sk


Ing. Zuzana Panisová
Telefón:  02/57510245
E-mail:  panisova (at) up.upsav.sk