Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor informačno-komunikačných technológií

Činnosť odboru informačno-komunikačných technológií riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

  Odbor:
 • zabezpečuje prevádzku PC siete a serverov na Ú SAV a P SAV,
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej a komunikačnej techniky inštalovanej na Ú SAV a P SAV,
 • zabezpečuje prevádzku PC siete v ubytovniach SAV,
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej a komunikačnej techniky inštalovanej v ubytovniach SAV,
 • zabezpečuje konzultácie pri nákupe výpočtovej a komunikačnej techniky, prídavných komponentov ako aj zodpovedajúceho spotrebného materiálu k výpočtovej a komunikačnej technike pre potreby Ú SAV a P SAV,
 • zabezpečuje vybavenie žiadostí na výpočtovú a komunikačnú techniku P SAV a jednotlivých sekretariátov, odborov a referátov Ú SAV v spolupráci s Prevádzkovým odborom,
 • zabezpečuje návrh, realizáciu, implementáciu a údržbu webových stránok P SAV, Ú SAV a jeho odborov či referátov,
 • zodpovedá za funkčnosť webových stránok P SAV, Ú SAV a jeho odborov či referátov (nie za obsahovú stránku),
 • zabezpečuje programovanie webových stránok pre potreby P SAV a Ú SAV,
 • v spolupráci s VS SAV zabezpečuje systémový servis pri prevádzke elektronickej pošty,
 • zabezpečuje systémový servis pri prevádzke databáz riadených z Ú SAV,
 • zabezpečuje evidenciu zápožičiek dátaprojektoru pre potreby organizácií SAV,
 • zabezpečuje obsluhu dátaprojektorov na Ú SAV a P SAV,
 • koordinuje vývoj, realizáciu, implementáciu a zabezpečenie prevádzky Manažérskeho informačného systému v SAV (MIS) ako súčasť projektu e-SAV a kooperácii s členom P SAV zodpovedným za uznesenie týkajúce sa informatiky v SAV,
 • podieľa sa na rozvoji multimediálnej komunikácie P SAV a Ú SAV s organizáciami SAV,
 • podieľa sa na rozvoji elektronických služieb na P SAV a Ú SAV (elektronizácia agendy sekretariátov, odborov, referátov Ú SAV),
 • kooperuje pri rozvoji elektronickej komunikácie v SAV, prepojenie na virtuálne VS, kooperácia s CITKE Košice,
 • zabezpečuje prevádzku videokamery na významných podujatiach organizovaných P SAV alebo Ú SAV,
 • v spolupráci so sekretariátom vedeckého sekretára SAV sa spolupodieľa na technickom zabezpečení výstav a konferencií organizovaných SAV,
 • pre pracovníkov odboru zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie v odbore ? HW a SW zamerané kurzy, zabezpečenie odbornej literatúry a odborných časopisov z informatiky,
 • koordinuje a zabezpečuje technickú prevádzku systému EIS (ekonomický informačný systém) SAV a jeho modulov.
  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Róbert Grznár
Telefón:  02/ 57510 201
Fax:  02/ 57510 613
E-mail:  grznar (at) up.upsav.sk
Mgr.  Daniel  Cepka
Telefón:  02/ 57510 247
E-mail:  cepka (at) up.upsav.sk


Ing. Tomáš Jakubík
Telefón:  02/ 57510 202
E-mail:  jakubik (at) up.upsav.sk


Mgr. Marcel Matiašovič
Telefón:  02/ 57510 203
Fax:  02/ 57510 613
E-mail:  matiasovic (at) up.upsav.sk