Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát pre komunikáciu a médiá

Činnosť Referátu pre komunikáciu a médiá riadi predseda SAV.
 
 
Obsah činnosti referátu:
 • tvorba komunikačnej a mediálnej stratégie SAV a jej následná implementácia,
 • výkon funkcie hovorcu ? zasielanie mediálnych výstupov, poskytovanie vyjadrení a stanovísk pre médiá, odosielanie tlačových správ, pozvánok na tlačové konferencie, organizácia tlačových konferencií,
 • zabezpečuje mediálne výstupy predsedu SAV, jeho PR, sprevádza predsedu na podujatiach, tvorí stratégiu jeho PR smerom k verejnosti, zabezpečuje monitoring mediálnych výstupov,
 • podieľa sa na tvorbe programu predsedu, spoluvytvára jeho kalendár,
 • vytvára monitoring mediálnych výstupov SAV, sprostredkúva vyjadrenia, stanoviská, informácie z akadémie,
 • supervízia a koordinácia komunikácie vo vnútri inštitúcie ? mapovanie zasadnutí Predsedníctva SAV, Snemu SAV, zasadnutí riaditeľov jednotlivých oddelení a pod.,
 • redakcia a vydávanie časopisu SAV, tvorba a spracovanie prezentačných materiálov, bulletinov, propagačných predmetov,
 • zúčastňuje sa domácich aj zahraničných pracovných cestách a zabezpečuje ich medializáciu a propagáciu,
 • spravuje sociálne siete SAV, zabezpečuje ďalšie spôsoby prezentovania inštitúcie v online priestore,
 • tvorí obsah a zodpovedá za web SAV v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV a Odborom informačných a komunikačných technológií,
 • úzko spolupracuje s popularizátormi vedy na jednotlivých ústavoch, poskytuje mediálne poradenstvo, aktívne vyhľadáva témy zaujímavé pre médiá a širokú verejnosť, zabezpečuje manažment popularizačných projektov,
 • zabezpečuje fotodokumentáciu, preklady textov do angličtiny na web SAV,
 • rozvíja spoluprácu s médiami a spoluvytvára obsah nových mediálnych formátov,
 • redakcia a editácia Výročnej správy o činnosti SAV, editačná činnosť, a
 • tvorí rozpočet RKM na celý rok a zodpovedá za jeho plnenie.  Vedúci/a odboru, referátu:

Mgr. Monika Tináková
Telefón:  02/ 57510 223
E-mail:  tinakova (at) up.upsav.sk
Mgr. Martin Bystriansky
Telefón:  02/ 57510 222
E-mail:  bystriansky (at) up.upsav.sk


Mgr. Katarína Gáliková, PhD.
Telefón:  02/ 57510 150
E-mail:  galikova (at) up.upsav.sk


Mgr. Andrea Nozdrovická
Telefón:  02/ 57510 173
E-mail:  nozdrovicka (at) up.upsav.sk


Ing. Martin Podstupka
Telefón:  0905620495
E-mail:  podstupka (at) up.upsav.sk