Referát štrukturálnych fondovČinnosť referátu štrukturálnych fondov riadi podpredseda akadémie pre ekonomiku.

    Referát:
  • tvorí rozvojové projekty na účely využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie,
  • metodicky usmerňuje činnosti organizácií SAV v oblasti čerpania štrukturálnych fondov v súlade s nariadeniami EÚ, Národným strategickým referenčným rámcom, vykonávacími predpismi príslušných Riadiacich orgánov pre Operačné programy, v ktorých je definovaný účel a prijímatelia podpory zo štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť výskumu a vývoja, vzdelávania, informatizácie,
  • poskytuje poradenstvo organizáciám a P SAV o možnostiach a podmienkach čerpania štrukturálnych fondov,
  • zabezpečuje informovanosť pracovníkov SAV o výzvach na podávanie žiadostí o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov (webstránka SAV, e-mail).