Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Personálny referát

Činnosť personálneho referátu riadi predseda SAV, v oblasti personálnej agendy členov Predsedníctva SAV a riaditeľov (vedúcich) organizácií SAV, vedúci Ú SAV v oblasti personálnej agendy Ú SAV.

  Referát:
 • vykonáva odbornú, špecializovanú a koncepčnú činnosť vyplývajúcu z činnosti sekretariátu vedúceho Ú SAV,
 • vykonáva analytickú a hodnotiacu činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých úsekov a agend,
 • realizuje prijaté uznesenia P SAV a úlohy uložené predsedom SAV v pracovno-právnej oblasti riaditeľov (vedúcich) vedeckých, špecializovaných a servisných organizácií SAV a úlohy týkajúce sa členov P SAV,
 • zabezpečuje komplexnú personálnu agendu Ú SAV, P SAV a riaditeľov (vedúcich) organizácií SAV,
 • vykonáva agendu zdravotného, nemocenského a dôchodkového zabezpečenia vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,
 • spracováva podklady funkčného a pracovného zaradenia zamestnancov,
 • spracováva požadované štatistické výkazy, vykonáva rozbory a analýzy za oblasť personálnej práce, úzko spolupracuje s Úradom práce a Sociálnou poisťovňou,
 • vykonáva agendu zákonného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu,
 • zabezpečuje príslušné právne predpisy z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.







Katarína Badíková
Telefón:  02/ 57510 206
E-mail:  badikova (at) up.upsav.sk


Svetlana Kadlečíková
Telefón:  02/57510 206
E-mail:  kadlecikova (at) up.upsav.sk