Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát ochrany práce (OP), ochrany práce pred požiarmi (OPP),
civilnej ochrany (CO) a životného prostredia (ŽP)

Činnosť referátu riadi vedúci Ú SAV.

 

  Referát:
 • riadi a zabezpečuje plnenie úloh na úseku OP, OPP, CO A ŽP ? Úrad SAV podľa platnej legislatívy,
 • zabezpečuje a realizuje vstupné a opakované školenia zamestnancov SAV ? Úradu SAV v oblasti OP, OPP, CO a ŽP,
 • pravidelne kontroluje dodržiavanie opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci a plnenie predpisov PO, OPP, CO A ŽP,
 • vedie predpísanú dokumentáciu OP, OPP, CO a ŽP a zabezpečuje jej aktualizáciu v Úrade SAV,
 • zabezpečuje organizovanie prvej pomoci, evidenciu a registráciu pracovných úrazov v Úrade SAV,
 • zúčastňuje sa na príprave a realizácii cvičných požiarnych poplachov a cvičení CO v Úrade SAV,
 • podieľa sa na vydávaní pravidiel a pokynov na zaistenie OP, OPP, CO a ŽP pre Úrad SAV,
 • odborne zabezpečuje činnosť civilnej ochrany v objekte Úradu SAV v súlade so smernicami nadriadených orgánov CO,
 • metodicky a poradensky usmerňuje a koordinuje organizácie SAV pri uplatňovaní nových predpisov ochrany práce (OP) a životného prostredia (ŽP) vyplývajúcich zo smerníc EÚ, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, chemickej a biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva,
 • pripravuje interné metodické materiály a vzorové dokumenty pre schvaľovacie konania v oblasti OP a ŽP,
 • kontroluje stav OP a ŽP v organizáciách SAV pri poverení Predsedníctvom SAV.

 

 

:: Ďaľšie informácie referátu BOZP,PO,CO