Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát dopravy

Činnosť Referátu dopravy riadi vedúci referátu, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

    Referát:
  • riadi, zodpovedá a zabezpečuje hospodárne využívanie všetkých motorových vozidiel a rozpisuje jazdy vodičov podľa žiadaniek s maximálnym využitím vozového parku a PHM,
  • hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými referátu dopravy v rámci rozpočtu Ú SAV,
  • zabezpečuje opravy a údržbu a poistenie motorových vozidiel,
  • zabezpečuje zásobovanie Ú SAV a závodnej kuchyne podľa požiadaviek a potrieb Ú SAV a závodnej kuchyne.
  Vedúci/a odboru, referátu:

Alexander Vasi
Telefón:  02/57510125
E-mail:  vasi (at) up.upsav.sk
František Centko
Telefón:  02/57510125


Otto Janko
Telefón:  02/ 57510 125


Miroslav Oravec
Telefón:  02/ 57510 125
E-mail:  oravec (at) up.upsav.sk


Ondrej Wenzl
Telefón:  02/ 57510 125