Referát medzinárodných projektovČinnosť referátu riadi vedúci odboru medzinárodnej spolupráce.

    Referát:
  • poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SAV o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce,
  • zabezpečuje agendu účasti SAV v rámcových programoch EÚ, vo vedeckom programe NATO, COST, EST a iné; pričom členstvo a účasť v programoch ESF organizuje v celoštátnom meradle,
  • zúčastňuje sa na kreovaní ERA v spolupráci s ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi,
  • plní ďalšie úlohy v rozsahu náplne činnosti odboru podľa pokynov vedúceho odboru,
  • zabezpečuje program spoločných výskumných projektov SAV (Joint research projecs ? JRP) ? podpora medzinárodnej spolupráce spoločnými výskumnými projektami s ekonomicky/výskumne vyspelými krajinami
  • poskytuje informácie, vrátane ich zverejňovania na webovej stránke SAV k programu Horizont 2020
  • koordinuje, zabezpečuje a realizuje program ERA.NET v rámci RP EÚ (Horizont 2020) pre ústavy SAV, resp. poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR
  • zabezpečuje účasť SAV v príslušných konzorciách v rámci programu ERA.NET ( RP EÚ a Horizont 2020).

Ing. Katarína Bibová
Telefón:  02/ 57510 136
E-mail:  bibova (at) up.upsav.sk


Mgr. Martin Novák, PhD.
Telefón:  02/ 57510179
E-mail:  mnovak (at) up.upsav.sk


Ing. Zuzana Panisová
Telefón:  02/57510245
E-mail:  panisova (at) up.upsav.sk