Referát medzinárodných projektovČinnosť referátu riadi vedúci odboru medzinárodnej spolupráce.

 

    Referát:
  • poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SAV o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce,
  • zabezpečuje agendu účasti SAV v rámcových programoch EÚ, vo vedeckom programe NATO, COST a iné,
  • zúčastňuje sa na kreovaní ERA v spolupráci s ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi,
  • plní ďalšie úlohy v rozsahu náplne činnosti odboru podľa pokynov vedúceho odboru,
  • koordinuje a zabezpečuje účasť SAV v program ERA-NET,
  • poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR.

 

Ing. Katarína Bibová
Telefón:  02/ 57510 136
E-mail:  bibova (at) up.upsav.sk


Mgr. Martin Novák, PhD.
Telefón:  02/ 57510179
E-mail:  mnovak (at) up.upsav.sk


Ing. Zuzana Panisová
Telefón:  02/57510245
E-mail:  panisova (at) up.upsav.sk