Odbor správy majetku a energetikyČinnosť Odboru správy majetku a energetiky riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV. Odbor sa organizačne člení na Referát správy majetku a Referát energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

 

Referát správy majetku

 • koncepčne a organizačne zabezpečuje úlohy SAV v oblasti správy majetku štátu,
 • metodicky riadi a usmerňuje organizácie SAV v oblasti nakladania s majetkom štátu,
 • plní administratívne úlohy vyplývajúce z funkcie zriaďovateľa  SAV voči organizáciám SAV pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení,
 • zabezpečuje agendu rezortného správcu Centrálneho registra pohľadávok štátu a Centrálnej evidencie majetku,
 • zabezpečuje komunikáciu s majetkovoprávnym odborom Ministerstva financií SR,  kontroluje dokumentáciu  organizácií SAV pre schvaľovací proces MF SR pri nakladaní s majetkom štátu,
 • vedie evidenciu nehnuteľného majetku štátu v správe SAV a organizácií SAV, vrátane evidencie prenajatého nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje prípravu a spracovanie podkladov súvisiacich s činnosťou Dislokačnej komisie SAV,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s nakladaním s nehnuteľným majetkom v správe SAV (Ú SAV),
 • vykonáva správu budov centier výskumu a vývoja (univerzitný vedecký park a vedecké centrá),
 • pripravuje  podklady k rozpisu Fondu údržby a opráv nehnuteľného majetku organizácií SAV a SAV,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s určením finančného príspevku na zabezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody  organizáciám SAV a SAV (Ú SAV).

 

Referát energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave

 • zabezpečuje úlohy v oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, vody a výroby a rozvodu tepla v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave,
 • pripravuje podklady pre Finančný odbor Ú SAV na prerozdelenie výdavkov na elektrickú energiu, vodu a plyn medzi organizácie SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste a pre fakturačný proces.

 

 

Odbor správy majetku a energetiky sa organizačne delí na Referát správy majetku a Referát energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

   Vedúci/a odboru, referátu:

Mgr. Zuzana Jakubičková
Telefón:  02/ 57510 174
E-mail:  jakubickova (at) up.upsav.sk


Patrik Bednár
Telefón:  0911704206


Robert Hulanský
Telefón:  02/ 5477 4421
E-mail:  robert.hulansky (at) savba.sk


Ján Hužovič
Telefón:  0903555031
E-mail:  jan.huzovic (at) savba.sk


František Kulka
Telefón:  0911704206


Dagmar Madrová
Telefón:  02/ 54774421
E-mail:  madrova (at) up.upsav.sk


Ing. Ivan Seneši
Telefón:  0911704206


Karol Szullo
Telefón:  0911704206


Mgr. Mária Teglássyová
Telefón:  02/ 57510 170
E-mail:  teglassyova (at) up.upsav.sk


Ľudovít Tomiš
Telefón:  02/ 5920 0830-1