Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor správy majetku a energetiky

Činnosť Odboru správy majetku a energetiky riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

 

Výkon činností na úrovni kapitoly SAV:

 • plní administratívne úlohy vyplývajúce z funkcie zriaďovateľa voči organizáciám SAV pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení,
 • metodicky riadi a usmerňuje organizácie SAV v oblasti nakladania s majetkom štátu,
 • zabezpečuje agendu rezortného správcu Centrálneho registra pohľadávok štátu a Centrálnej evidencie majetku,
 • vedie evidenciu nehnuteľného majetku štátu v správe SAV a organizácií SAV, vrátane evidencie prenajatého nehnuteľného majetku (register nájomných zmlúv),
 • zabezpečuje prípravu a spracovanie podkladov pre činnosť Dislokačnej komisie SAV a Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy,
 • zabezpečuje komunikáciu s majetkovoprávnym odborom Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
 • zabezpečuje agendu určenia výšky príspevku zriaďovateľa na zabezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody organizáciám SAV a Úradu SAV, vrátane sledovania čerpania pridelených účelových finančných prostriedkov,
 • pripravuje  podklady k rozpisu Fondu údržby a opráv nehnuteľného majetku a k určeniu výšky príjmov za prenajatý nehnuteľný majetok v správe organizácií SAV a SAV.

 

Výkon činností na úrovni Úradu SAV:

 • vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe Úradu SAV,
 • hospodári s prostriedkami na prevádzku, zabezpečuje údržbu a zásobovanie Úradu SAV
  a zariadení v správe Úradu SAV podľa schváleného rozpočtu,
 • vedie prvotnú evidenciu hmotného investičného majetku, drobného hmotného investičného majetku, drobného hmotného majetku, register Centrálnej evidencie majetku,
 • vedie evidenciu požiadaviek útvarov Úradu SAV a P SAV a zabezpečuje realizáciu schválených objednávok,
 • realizuje zásobovanie Úradu SAV a zariadení v správe Úradu SAV,
 • vedie evidenciu o nákupe a výdaji zásob a spracováva podklady pre účtovnú evidenciu,
 • zabezpečuje revízie a kontroly vyhradených technických zariadení, ostatných technických zariadení a bezpečnostných zariadení v objektoch v správe Úradu SAV,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť krytov civilnej ochrany na Štefánikovej ulici v Bratislave a v Pavilóne lekárskych vied na Dúbravskej ceste 9, vrátane revízií, opráv a kontrol,
 • zabezpečuje zmluvy na dodávku elektrickej energie, plynu, vody, OLO, ochrany ovzdušia, telekomunikačných služieb, tovarov a služieb,
 • vykonáva kontrolu fakturácie na základe schválených objednávok týkajúcich sa odboru,
 • pripravuje podklady pre proces refakturácie médií subjektom sídliacim v budove Úradu SAV na Štefánikovej č. 49,
 • podieľa sa na zabezpečovaní verejného obstarávania tovarov a služieb,
 • zabezpečuje služby vrátnice, podateľne, rozmnožovne,
 • zabezpečuje prevádzku rekreačných zariadení Úradu SAV, vrátane administrácie rekreačných pobytov,
 • zabezpečuje ubytovanie doktorandov a zahraničných hostí v ubytovacích zariadeniach Úradu SAV na základe rozhodnutí Bytovej komisie Predsedníctva SAV, uzatvára zmluvy o ubytovaní,
 • zabezpečuje nepretržitú službu recepcie v ubytovacom zariadení v Devínskej Novej Vsi.  Vedúci/a odboru, referátu:

Mgr. Zuzana Jakubičková
Telefón:  02/ 57510 174
E-mail:  jakubickova (at) up.upsav.sk
Monika Ďurove
Telefón:  02/ 57510 116
E-mail:  mrunakova (at) up.upsav.sk
toho času na MD


Valentín Heriban
Telefón:  02/5920 0829


Ladislav Jáger
Telefón:  02/ 57510 108
E-mail:  jager (at) up.upsav.sk


Anna  Koňuchová
Telefón:  02/ 57510116
E-mail:  konuchova (at) up.upsav.sk


Dagmar Madrová
Telefón:  02/ 57510171
E-mail:  madrova (at) up.upsav.sk


Jarmila Orosi
Telefón:  02/ 57510 111


Tatiana Porubská
Telefón:  02/ 57510 111


Eva Pupáková
Telefón:  02/ 57510 122


Ing. Eva Szabová
E-mail:  szabova (at) up.upsav.sk


Katarína Szatinská
Telefón:  02/57510 101


Rastislav Šiša
Telefón:  02/ 57510 108
E-mail:  sisa (at) up.upsav.sk


Mgr. Mária Teglássyová
Telefón:  02/ 57510 170
E-mail:  teglassyova (at) up.upsav.skUbytovacie zariadenie v Devínskej Novej Vsi v Bratislave:

Nora Filípková
Telefón:  02/ 6477 7500

Jana Királyová
Telefón:  02/ 6477 7500

Irena Lorenzová
Telefón:  02/ 6477 7500

Petronela Mikulášová
Telefón:  02/ 6477 7500

Filoména Pribulová

Ružena Révayová

Helena Streďanská
Telefón:  02/ 6477 7500
E-mail:  dnv (at) up.upsav.sk

Nadežda Vojteková
Telefón:  02/ 6477 7500


Ubytovacie zariadenie na Royovej 10 a Hroznovej 3 v Bratislave:

Katarína Kmeťová
Telefón:  02/ 54773 107
E-mail:  royova (at) up.upsav.sk


Byty č. 11, 12, 13 v bytovke na Dúbravskej ceste v Bratislave:

Mária Zajíčková
Telefón:  02/ 54771520
Fax:  02/ 54771520
E-mail:  zajickova (at) up.upsav.sk


Ubytovacie zariadenie na Donovaloch:

Alena Stašová


Ubytovacie zariadenie v Trenčianskych Tepliciach:

Michal Škvarka
Telefón:  +421 911 115 852


Kotolňa na Vlárskej ulici v Bratislave:

Jozef Henes

Vladimír Lukáč

Peter Pudmarčík

Rastislav Šiša
Telefón:  02/ 57510 108
E-mail:  sisa (at) up.upsav.sk


Vrátnica na Vlárskej ulici v Bratislave:

Štefan Ciesar

Róbert Eder

Ladislav Fogarassy

Miroslav Prokopec