Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Kancelária pre transfer technológií

Činnosť KTT riadi vedúci Odboru vedy a výskumu.
 
 
Činnosť KTT:
 • podporuje a uľahčuje organizáciám SAV prenos výsledkov ich vedeckej činnosti do praxe,
 • aktívne pomáha organizáciám SAV a zamestnancom organizácií SAV s realizáciou procesu transferu technológií,
 • na základe komunikácie s pôvodcami definuje konkurenčnú výhodu a ďalšie relevantné informácie (stav technológie z hľadiska vývoja, realizácie prototypu, realizácie testov, technologickej náročnosti zavedenia do výroby a pod.),
 • vypracováva analýzu trhu, odhady komerčného potenciálu, tvorbu stratégie komercializácie, vytipovanie potenciálnych záujemcov a pod.,
 • poskytuje služby organizáciám SAV a konzultácie zamestnancom organizácií SAV v oblasti nakladania s predmetmi priemyselného vlastníctva,
 • zabezpečuje celý proces získania priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV,
 • metodicky usmerňuje organizácie SAV pri vysporiadaní práv medzi pôvodcami, ako aj budúcimi majiteľmi predmetov priemyselného vlastníctva,
 • navrhuje najvhodnejšiu stratégiu ochrany priemyselného vlastníctva a komercializácie tak, aby sa maximalizovala hodnota a využitie priemyselného vlastníctva pre organizácie SAV,
 • vedie obchodné rokovania so záujemcami, alebo investormi, pripravuje podklady a dojednáva podmienky licenčných (a iných) zmlúv,
 • realizuje monitoring organizácií SAV s cieľom identifikácie potenciálne komerčne zaujímavých výsledkov,
 • zabezpečuje realizáciu formálnej stránky procesu transferu technológií a vedie súvisiacu agendu,
 • sprostredkováva a poskytuje informácie o relevantných výzvach v oblasti transferu technológií organizáciám SAV, sleduje smernice a zákony v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
 • zabezpečuje možnosti využívania relevantných zdrojov a podporných projektov a programov mimo SAV na podporu, alebo priamo realizáciu transferu technológií alebo poskytujúcich rizikový kapitál, poskytuje v tomto smere podporu organizáciám SAV a zabezpečuje formálnu stránku ich využívania,
 • navrhuje a realizuje systém vzdelávania zamestnancov SAV v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií,
 • navrhuje a zabezpečuje aktívny marketing komerčne zaujímavých predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV,
 • buduje dlhodobé vzťahy a kontakty s priemyslom a spoločenskými inštitúciami v záujme urýchleného prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe,
 • zabezpečuje publikačnú činnosť o predmetoch priemyselného vlastníctva v spolupráci s pôvodcami predmetov priemyselného vlastníctva z organizácií SAV,
 • realizuje marketingové plány prostredníctvom využívania vhodných nástrojov marketingovej komunikácie,
 • vyhľadáva akcie vhodné na prezentáciu predmetov priemyselného vlastníctva (s cieľom zaujatia potenciálneho záujemcu, resp. zisku ocenení),
 • spolupracuje a komunikuje s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými inštitúciami v predmetnej oblasti,
 • pripravuje vyžiadané materiály a analýzy v predmetnej oblasti pre orgány SAV a ústredné orgány štátnej správy.  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Martin Gróf, PhD.
Telefón:  0911 038 240, 02/57510 266
E-mail:  grof.martin (at) savba.sk
Mgr. Veronika Baňkosová
Telefón:  0911 038 240
E-mail:  bankosova.veronika (at) savba.sk
toho času na MD


Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP
Telefón:  0911 038 240, 02/57510 268
E-mail:  cizikova.andrea (at) savba.sk


Mgr. Natália Feriančeková
Telefón:  02/57510269
E-mail:  feriancekova (at) up.upsav.sk


Ing. Dajana Kmeťová
Telefón:  0911 038 240
E-mail:  kmetova.dajana (at) savba.sk
toho času na MD


Ing. Tomáš Andrej Murajda
Telefón:  02/ 57510 269
E-mail:  murajda (at) up.upsav.sk


Ing. Katarína Račková
Telefón:  0911 038 240, 02/ 57510 267
E-mail:  rackova (at) up.upsav.sk