Kancelária pre transfer technológií SAVČinnosť Kancelárie pre transfér technológií SAV (KTT SAV) riadi vedúci kancelárie, ktorý je priamo podriadený členovi Predsedníctva SAV pre aplikácie.
 
KTT SAV:
• podporuje a uľahčuje organizáciám SAV prenos výsledkov ich vedeckej činnosti do praxe,
• aktívne pomáha organizáciám SAV a zamestnancom organizácií SAV s realizáciou procesu transferu technológií,
• na základe komunikácie s pôvodcami definuje konkurenčnú výhodu a ďalšie relevantné informácie (stav technológie z hľadiska vývoja, realizácie prototypu, realizácie testov, technologickej náročnosti zavedenia do výroby a pod.),
• vypracováva analýzu trhu, odhady komerčného potenciálu, tvorbu stratégie komercializácie, vytipovanie potenciálnych záujemcov a pod.,
• poskytuje služby organizáciám SAV a konzultácie zamestnancom organizácií SAV v oblasti nakladania s predmetmi priemyselného vlastníctva,
• zabezpečuje celý proces získania priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV,
• metodicky usmerňuje organizácie SAV pri vysporiadaní práv medzi pôvodcami, ako aj budúcimi majiteľmi predmetov priemyselného vlastníctva,
• navrhuje najvhodnejšiu stratégiu ochrany priemyselného vlastníctva a komercializácie tak, aby sa maximalizovala hodnota a využitie priemyselného vlastníctva pre organizácie SAV,
• vedie obchodné rokovania so záujemcami, alebo investormi, pripravuje podklady a dojednáva podmienky licenčných (a iných) zmlúv,
• realizuje monitoring organizácií SAV s cieľom identifikácie potenciálne komerčne zaujímavých výsledkov,
• zabezpečuje realizáciu formálnej stránky procesu transferu technológií a vedie súvisiacu agendu,
• sprostredkováva a poskytuje informácie o relevantných výzvach v oblasti transferu technológií organizáciám SAV, sleduje smernice a zákony v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
• zabezpečuje možnosti využívania relevantných zdrojov a podporných projektov a programov mimo SAV na podporu, alebo priamo realizáciu transferu technológií alebo poskytujúcich rizikový kapitál, poskytuje v tomto smere podporu organizáciám SAV a zabezpečuje formálnu stránku ich využívania,
• navrhuje a realizuje systém vzdelávania zamestnancov SAV v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií,
• navrhuje a zabezpečuje aktívny marketing komerčne zaujímavých predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV,
• buduje dlhodobé vzťahy a kontakty s priemyslom a spoločenskými inštitúciami v záujme urýchleného prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe,
• vedie a odborne spracúva agendu v oblasti propagácie, webu a publikačnej činnosti v spolupráci s referátom pre komunikáciu a média,
• zabezpečuje publikačnú činnosť o predmetoch priemyselného vlastníctva v spolupráci s pôvodcami predmetov priemyselného vlastníctva z organizácií SAV,
• realizuje marketingové plány prostredníctvom využívania vhodných nástrojov marketingovej komunikácie,
• vyhľadáva akcie vhodné na prezentáciu predmetov priemyselného vlastníctva (s cieľom zaujatia potenciálneho záujemcu, resp. zisku ocenení),
• spolupracuje a komunikuje s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými inštitúciami v predmetnej oblasti,
• pripravuje vyžiadané materiály a analýzy v predmetnej oblasti pre orgány SAV a ústredné orgány štátnej správy.
   


    Vedúci/a odboru, referátu:

  Ing. Martin Gróf, PhD.
  Telefón:  0911 038 240
  E-mail:  grof.martin (at) savba.sk


  Mgr. Veronika Baňkosová
  Telefón:  0911 038 240
  E-mail:  bankosova.veronika (at) savba.sk
  toho času na MD


  Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP
  Telefón:  0911 038 240
  E-mail:  cizikova.andrea (at) savba.sk


  Ing. Dajana Kmeťová
  Telefón:  0911 038 240
  E-mail:  kmetova.dajana (at) savba.sk