Inštitút strategických analýzČinnosť Inštitútu riadi vedúci Odboru vedy a výskumu.
 
Inštitú:
 • Identifikuje výzvy spoločenského vývoja alebo technologických dopadov na krajinu a spoločnosť v Slovenskej republike, ktoré aspoň do určitej miery spÍňajú každú z nasledujúcich charakteristík:

  o Dopady daného javu majú relatívne bezprostredný, plošný a spoločensky významný charakter.

  o Riešenie dopadov daného javu si vyžaduje interdisciplinárny alebo transdisciplinárny prístup.

  o SA V disponuje významnými, ak nie unikátnymi kapacitami ponúkať riešenie daného javu.

  • Zabezpečuje kontakt s decíznou sférou (orgány štátnej správy, NR SR, orgány samosprávy), prípadne so subjektmi súkromného sektora s cieľom oboznamovať tieto subjekty s kapacitou SA V na riešenie významných spoločenských výziev, predovšetkým výziev spomínaných v bode 1).
  • Zabezpečuje formulácie výskumných projektov pre potreby vyššie uvedených subjektov, ktoré spÍňajú charakteristiky uvedené v bode 1 ).
  • Koordinuje prácu na implementácii projektov uvedených v bode 3).
  • Pripravuje návrhy komunikácie, príp. priamo implementovať komunikáciu smerom k širšej verejnosti o kapacitách SAV riešiť významné spoločenské a vedné výzvy,  primárne výzvy spÍňajúce niektoré z charakteristík uvedených v bode 1).