Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Inštitút strategických analýz

Činnosť Inštitútu riadi vedúci Odboru vedy a výskumu.

 
 

Inštitút:

 • Identifikuje výzvy spoločenského vývoja alebo technologických dopadov na krajinu a spoločnosť v Slovenskej republike, ktoré aspoň do určitej miery spÍňajú každú z nasledujúcich charakteristík:

  -  Dopady daného javu majú relatívne bezprostredný, plošný a spoločensky významný charakter.

  -  Riešenie dopadov daného javu si vyžaduje interdisciplinárny alebo transdisciplinárny prístup.

  -  SA V disponuje významnými, ak nie unikátnymi kapacitami ponúkať riešenie daného javu.

 • Zabezpečuje kontakt s decíznou sférou (orgány štátnej správy, NR SR, orgány samosprávy), prípadne so subjektmi súkromného sektora s cieľom oboznamovať tieto subjekty s kapacitou SA V na riešenie významných spoločenských výziev, predovšetkým výziev spomínaných v bode 1 ).
 • Zabezpečuje formulácie výskumných projektov pre potreby vyššie uvedených subjektov, ktoré spÍňajú charakteristiky uvedené v bode 1 ).
 • Koordinuje prácu na implementácii projektov uvedených v bode 3 ).
 • Pripravuje návrhy komunikácie, príp. priamo implementovať komunikáciu smerom k širšej verejnosti o kapacitách SAV riešiť významné spoločenské a vedné výzvy,  primárne výzvy spÍňajúce niektoré z charakteristík uvedených v bode 1 ).


PhDr. Tomáš Michalek
Telefón:  02/ 57510 246
E-mail:  michalek (at) up.upsav.sk