Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vyhodnotenia ponúk

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Slovenská akadémia vied
Poštová adresa: Štefániková 49
Mesto: Bratislava, 814 38
IČO: 00037869
Kontaktná osoba: Úrad SAV, Telefón: 02/ 57510 111

Zadávaná zákazka:

Názov pridelený zákazke: Zatepľovacie práce v Starej Lesnej

Informačná povinnosť:

Oznamenie informačnej povinnosti: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešný uchádzač:

MONTY Pro spol. s r.o., Mierová, 4, 821 05 Bratislava

Poradie uchádzačov: MONTY Pro spol. s r.o., Mierová 4, 821 05 Bratislava Schott, s. r. o., Orechová 6, 085 01 Bardejov Betpres, s. r. o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou PKB invest, s. r. o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov Aquacom s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava
Dátum zverejnenia tejto informácie: 24.09.2013