Úrad SAV 2011 Intranet
Uchádzači o Fond Štefana Schwarza
» Formulár pre odborný profil uchádzača                  » Zoznam uchádzačov o Fond Štefana Schwarza

Kandidát uchádzajúci sa o príspevok z Fondu je povinný zverejniť svoj odborný profil na webovej stránke Úradu SAV najneskôr do termínu podania návrhu.
  Odborný profil musí obsahovať:
 • zoznam publikácií,
 • zoznam ohlasov,
 • účasť v domácich a zahraničných projektoch,
 • vystúpenia na odborných podujatiach,
 • zoznam patentov a patentových prihlášok,
 • aplikácie výsledkov,
 • absolvované študijné pobyty
  Návrh do konkurzu musí obsahovať:
 • zdôvodnenie návrhu riaditeľom organizácie,
 • projektový zámer na nasledujúce 4 roky v rozsahz max. troch strán, V projektovom zámere je potrebné stručne zhrnúť: - ciele výskumu, - originalitu projektu, - hlavné metodické prístupy, - očakávané prínosy, - predpokladané zdroje, z ktorých bude výskum financovaný,
 • životopis kandidáta,
 • potvrdenie o udelení vedeckej hodnosti,
 • zoznam publikačnej činnosti členený podra požiadaviek Správy o činnosti organizácie. V prípade príspevkov uverejnených v CC publikáciách sa uvedie impakt faktor publikácie (týka sa kandidátov z 1. a 2. OV). Pri príspevkoch alebo publikáciách prijatých do tlače sa predloží doklad o ich prijatí redakciou alebo vydavaterstvom. V prípade nesplnenia týchto podmienok sa návrh nezaradí do konkurzu.
 • zoznam ohlasov,
 • účast' v domácich a zahraničných projektech,
 • vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách,
 • zoznam patentov a patentových prihlášok,
 • aplikácie výsledkov,
 • študijné pobyty,
 • jazykové znalosti,
 • 2 najkvalitnejšie separáty,