Predseda SAV

Predseda SAV

prof. RNDr. Pavol ŠAJGALÍK, DrSc.

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Telefón:   02/ 57510 140
E-mail:  sajgalik@up.upsav.sk

Kompetencie predsedu SAV

 • riadi činnosť celej Slovenskej akadémie vied (ďalej akadémia), koná v jej mene, zodpovedá za činnosť a hospodárenie akadémie. Za výkon svojej funkcie zodpovedá snemu akadémie, vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. d) Zákona o SAV ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • predkladá snemu akadémie na prerokovanie alebo schválenie dokumenty podľa § 10 ods. 5 písm. e) Zákona o SAV a ďalšie dokumenty predsedníctva akadémie,
 • zabezpečuje účasť akadémie na tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej politiky,
 • je predsedom vedeckej rady akadémie,
 • zvoláva a riadi zasadnutia vedeckej rady akadémie, predsedníctva akadémie, grémia predsedu akadémie a určuje program ich rokovania,
 • predkladá predsedníctvu akadémie na prerokovanie a schválenie návrhy a dokumenty v zmysle Zákona o SAV a Štatútu SAV, pokiaľ nie sú kompetencie vymedzené inému členovi predsedníctva akadémie,
 • na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva podpredsedov akadémie,
 • poveruje členov predsedníctva akadémie vykonávaním koordinácie, starostlivosťou o komplexnosť prác v jednotlivých oblastiach vedeckého bádania a zabezpečovaním ďalších konkrétnych úloh,
 • po schválení vo vedeckej rade akadémie vymenúva a odvoláva predsedov a ostatných členov vedeckých kolégií,
 • vymenúva a odvoláva vedúceho Úradu SAV a určuje jeho platové náležitosti,
 • vymenúva kontrolný orgán akadémie a vnútorného audítora akadémie, ktorí mu zodpovedajú za svoju činnosť,
 • vydáva pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov a vedúcich organizácií akadémie,
 • riadi personálnu prácu akadémie,
 • vymenúva a odvoláva riaditeľov a vedúcich organizácií akadémie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie,
 • navrhuje predsedníctvu akadémie zriaďovať a zrušovať komisie a iné poradné orgány predsedníctva akadémie a po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva ich predsedov a členov,
 • predkladá vláde SR návrhy týkajúce sa akadémie, o ktorých má rokovať vláda SR,
 • po prerokovaní v predsedníctve akadémie predkladá Ministerstvu financií SR a Národnej rade SR návrh rozpočtu akadémie, záverečného účtu rozpočtovej kapitoly akadémie, ako aj ďalšie dokumenty týkajúce sa rozpočtového hospodárenia,
 • určuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácií akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdeľovania rozpočtu schváleného snemom akadémie a výsledkov pravidelného hodnotenia,
 • zastupuje akadémiu navonok, najmä v styku s parlamentnými a vládnymi orgánmi, ústrednými orgánmi štátnej správy SR a v medzinárodných stykoch,
 • zodpovedá za organizáciu prípravu výročných správ a ďalších dokumentov a publikácií o akadémii,
 • predkladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok schválenú snemom akadémie, ktorú minister školstva SR predkladá v termíne do 31. mája vláde Slovenskej republiky,
 • predkladá do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady akadémie návrhy na vyznamenania; do vedeckej rady akadémie návrhy na ceny akadémie za vedeckovýskumnú činnosť,
 • odovzdáva Zlatú medailu SAV, Medailu SAV za podporu vedy a pamätnú plaketu SAV, pokiaľ tým nepoverí iného člena predsedníctva akadémie,
 • zodpovedá za spoluprácu so Slovenskou rektorskou konferenciou, Radou vysokých škôl SR,
 • na základe pozvania sa zúčastňuje na rokovaní vlády SR v súvislosti s prerokúvaním otázok a dokumentov z oblasti vedy a techniky,
 • vykonáva činnosti štatutárneho predstaviteľa akadémie vo vzťahu k administrovaniu „veľkých projektov“ (projekty ŠF, iné strategické projekty),
 • riadi aktivity súvisiace s transformáciou akadémie, je predsedom Komisie pre transformáciu SAV,
 • je podpredsedom členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.