Odbor kontroly

Činnosť Odboru kontroly riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený predsedovi SAV.
 • v súlade s platným zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizuje finančnú kontrolu na mieste zameranú na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied s celorepublikovou pôsobnosťou,
 • v rámci plánovaných i mimoriadnych finančných kontrol na mieste kontroluje dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny a dôsledné dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, ako aj interných predpisov vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách SAV,
 • vypracováva plány a časové harmonogramy kontrolnej činnosti a stanovuje priority jej zamerania,
 • na základe výsledkov kontrolnej činnosti vypracováva výsledné správy, ktoré po prerokovaní so zodpovednými zamestnancami predkladá predsedovi SAV,
 • v rámci koordinačnej činností zabezpečuje účinný vnútorný kontrolný systém v rámci SAV,
 • v oblasti kontrolných zistení metodicky usmerňuje zodpovedných zamestnancov pri dodržiavaní platných právnych predpisov,
 • pri realizácií kontrol plnenia opatrení preveruje dodržiavanie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ako aj ich účinnosť ,
 • spolupracuje s vonkajšími kontrolnými orgánmi (Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu a ďalšie)
 • v prípade porušenia finančnej disciplíny plní oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • v súlade so zákonom č 9/201 O Z. z. o sťažnostiach v platnom znení realizuje šetrenie sťažností a podnetov, dbá na ich včasné a objektívne prešetrenie, vedie kompletnú evidenciu a dokumentáciu uvedenej agendy,
 • v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. prijíma, eviduje a vybavuje podnety v rámci rozpočtovej kapitoly SAV o skutočnostiach, ktoré môžu prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti.

Vedúci/a odboru, referátu

T:

M:

 

T:

M: