Vedúci ÚSAV

Vedúci Úradu SAV zodpovedá za výkon činnosti Predsedníctva SAV.
 • riadi činnosť Úradu akadémie a jej zamestnancov,
 • zabezpečuje a koordinuje plnenie úloh spojených s odbornou, organizačnou, finančnou a technickou činnosťou SAV ako vedeckej inštitúcie vyplývajúcich z uznesení Predsedníctva SAV uložených predsedom SAV v rámci jeho kompetencií,
 • zodpovedá za plnenie úloh súvisiacich s povinnosťami SAV ako správcu rozpočtovej kapitoly,
 • zodpovedá za plnenie úloh súvisiacich s povinnosťami SAV ako zriaďovateľa vedeckých, servisných a špecializovaných organizácií SAV,
 • zodpovedá za plnenie organizačných a administratívnych činností zabezpečujúcich pôsobnosť Snemu SAV, Vedeckej rady SAV, Predsedníctva SAV a funkcionárov SAV,
 • zodpovedá za činnosť ním priamo riadených organizačných útvarov Ú SAV,
 • zodpovedá za investičnú výstavbu akadémie,
 • riadi personálnu prácu Ú SAV. Po prerokovaní a schválení na porade funkcionárov SAV riadiacich sekretariáty, odbory a referáty Úradu SAV:
  a) uzatvára, mení, ukončuje pracovné pomery zamestnancov Ú SAV, organizačne zaradených na sekretariáty, odbory a referáty Ú SAV podľa platného Organizačného poriadku Ú SAV (ďalej len zamestnanci Ú SAV), uzatvára a ukončuje dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na výkon činností zabezpečujúcich plnenie úloh Ú SAV,
  b) preraďuje na inú prácu zamestnancov Ú SAV,
  c) stanovuje platové zaradenia, funkčné platy a odmeny podľa všeobecných platných právnych predpisov,
 • schvaľuje pracovné cesty zamestnancov Ú SAV a po schválení príslušným funkcionárom SAV aj pracovné cesty zamestnancov nimi riadených útvarov,
 • uplatňuje pracovnoprávne opatrenia voči zamestnancom Ú SAV v prípade porušenia pracovnej disciplíny podľa návrhu príslušných vedúcich zamestnancov Ú SAV, v prípade sekretariátov, referátov a odborov riadených funkcionármi SAV aj na základe ich návrhov a po prerokovaní s nimi, rozhoduje a vykonáva právne úkony v mene zamestnávateľa vo veciach náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi zamestnancami ako aj vo veciach náhrady škody spôsobenej týmto zamestnancom zamestnávateľom,
 • vydáva pracovný poriadok a iné interné predpisy v pracovnoprávnej oblasti ako aj organizačné a riadiace pokyny pre zamestnancov,
 • uzatvára so Základnou organizáciou Odborového zväzu zamestnancov SAV kolektívnu zmluvu a zabezpečuje kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a z Vyššej kolektívnej zmluvy,
 • zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi,
 • zabezpečuje agendu ochrany utajovaných skutočností na úrovni Ú SAV,
 • zúčastňuje sa na zasadaniach Predsedníctva SAV a je členom Grémia predsedu SAV,
 • uzatvára, mení a ukončuje zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátom,
 • spravuje majetok štátu zverený do správy SAV – Ú SAV a robí všetky právne úkony správcu majetku štátu (najmä uzatvára kúpne zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku štátu, nájomné zmluvy, zmluvy o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov) podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení,
 • zabezpečuje dodržiavanie zmluvnej, pracovnej, mzdovej a finančnej disciplíny a zákonnosti,
 • nakladá s finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť Ú SAV v rámci centrálneho rozpočtu SAV, zabezpečuje financovanie činnosti Predsedníctva SAV, vedeckých spoločností SAV, rozpočtových a príspevkových organizácií SAV, úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok z rozpočtu SAV,
 • zodpovedá za prípravu rozpočtu Ú SAV, schvaľuje účtovné uzávierky a štatistické výkazy o hospodárení s finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť Ú SAV, na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť vedeckých spoločností SAV, na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV, schvaľuje výsledky inventarizácie (tiež rozhoduje o spôsobe vyrovnania vzniknutých rozdielov a škôd),
 • uzatvára zmluvy na zabezpečenie prevádzky jedálne na Štefánikovej ul. 49 a v areálu SAV na Patrónke v Bratislave,
 • robí právne úkony potrebné na udržiavanie (opravy, revízie a pod.) majetku štátu v správe SAV – Ú SAV, právne úkony o kúpe hmotného investičného, nehmotného investičného, drobného hmotného majetku ako aj majetku evidovaného v operatívnej evidencii, právne úkony o dodávke tovaru a služieb, o dodávke médií (napr. elektr. energia, voda, plyn a pod.) pre objekty v správe SAV – Úradu SAV,
 • vykonáva ďalšie úkony súvisiace s prevádzkou sekretariátov, odborov a referátov Úradu SAV,
 • je predsedom Bytovej komisie SAV.

  Vedúci Úradu SAV

  Ing. Henrich Krejča

  Telefón:   02/ 57510 177

  E-mail: krejca@up.upsav.sk