Organizačná štruktúra

Na čele Ú SAV je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva predseda SAV. Pracovné miesto vedúceho Ú SAV sa obsadzuje na základe výberového konania podľa Pravidiel výberového konania na obsadenie miesta vedúceho Ú SAV, schválených Predsedníctvom SAV. Vedúci Úradu SAV riadi, koordinuje, organizuje a kontroluje činnosť Úradu SAV.

Vedúci Ú SAV zodpovedá za svoju činnosť Predsedníctvu SAV.

Vedúci Ú SAV zastupuje SAV navonok, koná a podpisuje v jej mene v rozsahu stanovenom týmto Organizačným poriadkom (Časť III – Vedúci Ú SAV). Plní úlohy spojené s povinnosťami SAV ako správcu rozpočtovej kapitoly. Pri rozhodovaní sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom SAV, uzneseniami Vedeckej rady SAV, uzneseniami Predsedníctva SAV a internými predpismi SAV a Ú SAV.

Vedúceho Ú SAV zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca, ktorého menuje a odvoláva vedúci Ú SAV po predchádzajúcom súhlase predsedu SAV. Zástupca zastupuje vedúceho Ú SAV v plnom rozsahu jeho práv a povinností.

Ú SAV sa člení na sekretariáty, odbory a referáty.

1. Predseda

2. Vedúci Úradu SAV

3. Odbor kontroly

4. Útvar vnútorného audítu

5. Sekretariáty

6. Odbory

7. Referáty