Ochrana osobných údajov

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ: Slovenská akadémia vied,
IČO: 0037869
Sídlo: Štefániková 49, 814 38 Bratislava.
Telefón: 02 /57510 149
E-mail: gdpr@up.upsav.sk
Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a preto pri spracovaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany osobných údajov našich zamestnancov a spolupracovníkov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte zodpovednú osobu, ktorá je poverená dohľadom nad spracovaním ochrany osobných údajov v Slovenskej akadémii vied. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom gdpr@up.upsav.sk alebo písomne na adrese Úrad SAV, Štefániková 49, 814 38 Bratislava.
 

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220
Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20
/Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00/
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zaslaním životopisu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Slovenskej akadémii vied, Štefániková 49, 814 38 Bratislava, IČO: 0037869 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, či vlastnia zdravotný preukaz, preukaz pracovníka v potravinárstve, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.
Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa cit. zákona.
     
Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).