Hospodárenie

  • Ú SAV hospodári podľa vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje Predsedníctvo SAV.
  • Ú SAV sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi SAV a Ú SAV.