Poradné orgány

Poradné orgány zriaďuje vedúci Ú SAV na prerokovanie úloh a záležitostí, ktorých závažnosť vyžaduje kolektívne posúdenie. Posudzujú zásadné odborné otázky súvisiace s činnosťou Ú SAV. Predsedov a členov poradných orgánov menuje a odvoláva vedúci Ú SAV. Poradné orgány zvoláva a program ich rokovania určuje (z vlastného podnetu, podnetu akéhokoľvek ich člena) predseda tohto poradného orgánu, ktorý oznamuje výsledky jeho rokovania vedúcemu Ú SAV. Závery a uznesenia poradných orgánov majú odporúčajúci charakter.