Ekonomicko-technický odbor

Činnosť Ekonomicko-technického odboru riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený podpredsedovi SAV pre ekonomiku a vedúcemu Ú SAV.

Odbor

 • vypracováva koncepciu rozpočtovej politiky SAV,
 • vypracováva návrh rozpočtu za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • rozpisuje záväzné ukazovatele, záväzné limity a záväzné úlohy schválené zákonom o štátnom rozpočte pre kapitolu SAV na všetky rozpočtové a príspevkové organizácie SAV,
 • vypracováva návrh zásadných opatrení (metodické usmernenia, podmienky čerpania a pod.) na realizáciu záväzných výstupov rozpočtu v kapitole SAV,
 • metodicky riadi a usmerňuje organizácie SAV v oblasti:   
  • o rozpočtovania, financovania, realizácie rozpočtu v systéme Štátnej pokladnice
  • o sociálno-ekonomických informácií
  • o nakladania s majetkom štátu
  • o účtovníctva
  • o hospodárenia s rôznymi zdrojmi financovania
  • o odmeňovania za prácu
 • vyhodnocuje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly SAV a pripravuje návrhy na financovanie krytia v rozpočte nezabezpečených úloh vrátane rozpočtových opatrení,
 • navrhuje rozpočtové opatrenia, ktoré môže vykonať bez zmeny záväzných ukazovateľov, záväzných limitov a záväzných úloh a záväzných úloh správca rozpočtovej kapitoly,
 • zabezpečuje komplexné súborné práce za oblasť rozpočtovania a financovania, vrátane rozpočtových opatrení a regulácie výdavkov,
 • zabezpečuje a zodpovedá za zavádzanie metodiky jednotnej informačnej sústavy podľa konkrétnych podmienok rozpočtovej kapitoly SAV,
 • vypracováva účtovnú závierku za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • vypracováva rozbory hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za kapitolu SAV,
 • zostavuje záverečný účet rozpočtovej kapitoly SAV,
 • zostavuje finančné zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • v spolupráci s orgánmi štátnej správy pripravuje podklady pre legislatívne normy na odmeňovanie zamestnancov vedy a výskumu,
 • navrhuje najvyšším orgánom SAV kritériá rozpočtu a rozpisu mzdových prostriedkov,
 • vedie evidenciu priestorov SAV a vyhodnocuje ich využitie,
 • zabezpečuje agendu nájmu priestorov organizácií SAV,
 • vedie evidenciu o správe majetku štátu organizácií SAV,
 • zabezpečuje agendu o prevode a predaji majetku štátu v správe organizácií,
 • spracováva a aktualizuje registre investícií v zmysle metodického pokynu Ministerstva financií SR a platných uznesení vlády SR,
 • vypracováva analýzy k požiadavkám organizácií SAV na úpravu , zvýšenie rozpočtu, ako podkladové materiály pre Komisiu SAV pre ekonomické otázky,
 • operatívne vypracováva materiály ekonomického charakteru pre potreby Predsedníctva SAV,
 • vypracováva priority rozvojových programov investícií v subjektoch so zriaďovacou pôsobnosťou pre priamo riadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • metodicky usmerňuje organizácie SAV v investičnej výstavbe so zameraním na:
  • vstupné podklady pre investičnú činnosť,
  • projektovú prípravu stavby pre územné a stavebné konanie,
  • kolaudačné rozhodnutie a účasť na skúšobnej prevádzke,
  • dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a stavebno-správnych rozhodnutí,
  • prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
  • vyhodnocovanie súťaží, konkurzov na pripravované stavby,
 • spracováva záverečné hodnotenie stavieb podľa smernice Ministerstva financií SR,
 • posudzuje mimoriadne situácie technického charakteru na základe požiadaviek organizácií SAV,
 • zabezpečuje agendu pre podpredsedu akadémie pre ekonomiku.

Vedúci/a odboru, referátu

Ing. Iveta Červenková

T: 02/ 57510 166

M: cervenkova@up.upsav.sk

Ing. Sláva Ďurišová

T: 02/ 57510 157

M: durisova@up.upsav.sk

Ing. Anna Orolínová

T: 02/ 57510 154

M: orolinova@up.upsav.sk

Zuzana Turiničová

T: 02/ 57510 265

M: turinicova@up.upsav.sk

Marek Balaj

T: 02/ 57510 164

M: balaj@up.upsav.sk

Ing. Zlatica Lesková

T: 02/ 57510 190, 0903490482

M: leskova@up.upsav.sk

Mgr. Barbora Rajčeková

T: 02/ 57510 167

M: rajcekova@up.upsav.sk