Finančný odbor

Činnosť Finančného odboru riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

Odbor

 • zabezpečuje odborné a špecializované práce koordinačného a koncepčného charakteru súvisiace s komplexným zabezpečovaním rozpočtovania, financovania a účtovníctva,
 • vypracováva odborné analytické podklady súvisiace s rozpisom a čerpaním rozpočtových prostriedkov,
 • koordinuje a vykonáva rozpis a úpravy rozpočtu Ú SAV na jednotlivé útvary,
 • koordinuje, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu Ú SAV, ako aj finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV, plnenie programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV a plnenie príjmov SAV
 • Ú SAV, zabezpečuje prevod finančných prostriedkov na jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti SAV,
 • vykonáva činnosti pre Ú SAV a Predsedníctvo SAV v oblasti: mzdovej učtárne, finančnej učtárne, pokladnice tuzemskej aj zahraničnej, agendy Štátnej pokladnice a evidencie a zúčtovania tuzemských pracovných ciest,
 • metodicky riadi a komplexne koordinuje účtovníctvo a rozpočet Ú SAV,
 • vykonáva bezhotovostný a hotovostný bankový styk s finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť Ú SAV, na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV,
 • vykonáva tvorbu a sleduje čerpanie sociálneho fondu SAV-Ú SAV,
 • zostavuje výkazy plnenia príjmov, výdavkov a súvahu Ú SAV vrátane finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť Ú SAV, na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV,
 • vypracováva rozbor hospodárenia Ú SAV (v rozsahu vyššie uvedenom) a podklady pre záverečný účet za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • vypracováva štatistické výkazy za oblasti účtovníctva, miezd a rozpočtu Ú SAV v rozsahu vyššie uvedenom,
 • vykonáva archiváciu účtovných, mzdových a pokladničných dokladov,
 • vykonáva agendu Štátnej pokladnice , vedenie účtov, úhradu faktúr a prevody finančných prostriedkov cez Štátnu pokladnicu,
 • spracováva agendu rozpočtu Ú SAV, P SAV prostredníctvom Modulu úpravy rozpočtu,
 • vypracováva návrh rozpočtu Ú SAV, P SAV,
 • vykonáva komplexnú účtovnú, pokladničnú, rozpočtovú agendu jedálne,
 • vykonáva komplexnú účtovnú, pokladničnú, rozpočtovú agendu ubytovacích a rekreačných zariadení (DNV, Royová, Hroznová, Jaskový rad, Senec, Donovaly,
 • vykonáva komplexnú účtovnú agendu prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste

Vedúci/a odboru, referátu

Ing. Ľubica Konečná

T: 02/ 57510 159

M: lkonecna@up.upsav.sk

Svetlana Kadlečíková

T: 02/ 57510 206

M: kadlecikova@up.upsav.sk

Ing. Veronika Púčiková

T: 02/ 57510 115

M: pucikova@up.upsav.sk

Mgr. Renáta Šidlovska

T: 02/ 57510 263

M: sidlovska@up.upsav.sk

Dáša Zadubanová

T: 02/ 57510 205

M: zadubanova@up.upsav.sk

Katarína Badíková

T: 02/ 57510 206

M: badikova@up.upsav.sk

Ing. Magdaléna Kissová

T: 02/ 57510 114

M: kissova@up.upsav.sk

Michaela Ščepánková

T: 02/ 57510 112

M: scepankova@up.upsav.sk

Jitka Tengeriová

T: 02/ 57510 260

M: tengeriova@up.upsav.sk