Odbor informačno-komunikačných technológií

Činnosť odboru informačno-komunikačných technológií riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

Odbor

 • zabezpečuje prevádzku PC siete a serverov na Ú SAV a P SAV,
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej a komunikačnej techniky inštalovanej na Ú SAV a P SAV,
 • zabezpečuje prevádzku PC siete v ubytovniach SAV,
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej a komunikačnej techniky inštalovanej v ubytovniach SAV,
 • zabezpečuje konzultácie pri nákupe výpočtovej a komunikačnej techniky, prídavných komponentov ako aj zodpovedajúceho spotrebného materiálu k výpočtovej a komunikačnej technike pre potreby Ú SAV a P SAV,
 • zabezpečuje vybavenie žiadostí na výpočtovú a komunikačnú techniku P SAV a jednotlivých sekretariátov, odborov a referátov Ú SAV v spolupráci s Prevádzkovým odborom,
 • zabezpečuje návrh, realizáciu, implementáciu a údržbu webových stránok P SAV, Ú SAV a jeho odborov či referátov,
 • zodpovedá za funkčnosť webových stránok P SAV, Ú SAV a jeho odborov či referátov (nie za obsahovú stránku),
 • zabezpečuje programovanie webových stránok pre potreby P SAV a Ú SAV,
 • v spolupráci s VS SAV zabezpečuje systémový servis pri prevádzke elektronickej pošty,
 • zabezpečuje systémový servis pri prevádzke databáz riadených z Ú SAV,
 • zabezpečuje evidenciu zápožičiek dátaprojektoru pre potreby organizácií SAV,
 • zabezpečuje obsluhu dátaprojektorov na Ú SAV a P SAV,
 • koordinuje vývoj, realizáciu, implementáciu a zabezpečenie prevádzky Manažérskeho informačného systému v SAV (MIS) ako súčasť projektu e-SAV a kooperácii s členom P SAV zodpovedným za uznesenie týkajúce sa informatiky v SAV,
 • podieľa sa na rozvoji multimediálnej komunikácie P SAV a Ú SAV s organizáciami SAV,
 • podieľa sa na rozvoji elektronických služieb na P SAV a Ú SAV (elektronizácia agendy sekretariátov, odborov, referátov Ú SAV),
 • kooperuje pri rozvoji elektronickej komunikácie v SAV, prepojenie na virtuálne VS, kooperácia s CITKE Košice,
 • zabezpečuje prevádzku videokamery na významných podujatiach organizovaných P SAV alebo Ú SAV,
 • v spolupráci so sekretariátom vedeckého sekretára SAV sa spolupodieľa na technickom zabezpečení výstav a konferencií organizovaných SAV,
 • pre pracovníkov odboru zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie v odbore HW a SW zamerané kurzy, zabezpečenie odbornej literatúry a odborných časopisov z informatiky,
 • koordinuje a zabezpečuje technickú prevádzku systému EIS (ekonomický informačný systém) SAV a jeho modulov.

Vedúci/a odboru, referátu

Ing. Tomáš Jakubík

T: 02/ 57510 202

F: 02/ 57510 613

M: jakubik@up.upsav.sk

Mgr. Marcel Matiašovič

T: 02/ 57510 203

F: 02/ 57510 613

M: matiasovic@up.upsav.sk

Mgr. Daniel Cepka

T: 02/ 57510 247

M: cepka@up.upsav.sk

Ing. Róbert Grznár

T: 02/ 57510 201

M: grznar@up.upsav.sk

Mgr. Marcel Matiašovič

T: 02/ 57510 203

F: 02/ 57510 613

M: matiasovic@up.upsav.sk

Mgr. Daniel Cepka

T: 02/ 57510 247

M: cepka@up.upsav.sk

Ing. Róbert Grznár

T: 02/ 57510 201

M: grznar@up.upsav.sk