Odbor medzinárodnej spolupráce

Činnosť odboru medzinárodnej spolupráce riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený podpredsedovi SAV pre zahraničné styky.
>> Odkaz na webovú stránku Odboru medzinárodnej spolupráce

Odbor

 • koncepčne a organizačne zabezpečuje úlohy SA V v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVS),
 • zabezpečuje agendu medzi akademických dohôd o spolupráci SA V so zahraničnými partnermi,
 • pripravuje a zabezpečuje plán recipročných vyslaní a prijatí v rámci centrálnych dohôd o MVS SAV a devízové vyslania predstaviteľov SAV do zahraničia,
 • eviduje bilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV nadväzujúce na centrálne dohody o MVS SAV a devízové vyslania predstaviteľov SA V do zahraničia,
 • eviduje bilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV nadväzujúce na centrálne dohody o MVS SAV,
 • v spolupráci s funkcionármi P SAV zabezpečuje medzinárodné rokovania na úrovni P SAV a prijatia pozvaných zahraničných hosti,
 • eviduje správy o vyslaniach v rámci centrálnych dohôd a správy zo zahraničných ciest predstaviteľov SA V a sleduje náklady týchto ciest,
 • zabezpečuje činnosť a agendu Komisie SAV pre zahraničné styky,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie vedeckých organizácií SAV v oblasti svojej pôsobnosti,
 • pre Predsedníctvo SAV vypracováva priebežné a celoročné hodnotenia MVS SAV,
 • eviduje vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou organizované vedeckými organizáciami SAV,
 • v oblasti zahraničných stykov koordinuje súčinnosť SAV s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami v SR a sprostredkováva kontakty SAV so zastupiteľskými úradmi v SR a v zahraničí,
 • eviduje Národné komitéty SR a pripravuje podklady pre úhradu ich členských príspevkov v medzinárodných organizáciách,
 • zabezpečuje agendu členstva SA V v ISC, ALLEA, EASAC, IAP, a i.,
 • zabezpečuje agendu účasti SA V v rámcových programoch Európskej únie, vo vedeckom programe NATO, COST a i.,
 • poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SAV o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti MVS,
 • v súčinnosti s Odborom vedy a výskumu a ETO Ú SAV eviduje multilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV a vypracováva podklady pre ich financovanie zo štátneho rozpočtu,
 • hospodári s pridelenými prostriedkami vyčlenenými na zahraničné styky SAV,
 • zabezpečuje program spoločných výskumných projektov SA V (Joint Research Projects) zameraný na podporu a rozvoj spolupráce s ekonomicky/výskumne vyspelými krajinami,
 • koordinuje a zabezpečuje účasť SAV v programe ERA-NET,
 • zabezpečuje agendu programov Seal oj Excellence a SAS-ERC Visiting Feffowship Grants,
 • poskytuje poradenskú a konzu ltačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR.

Odbor medzinárodnej spolupráce sa organizačne delí na

 • Referát bilaterálnej spolupráce,
 • Referát medzinárodných projektov.

Ing. Silvia Kecerová, PhD

T: 02/ 57510 118

M: kecerova@up.upsav.sk

Mgr. Lucia Kürthiová

T: 02/ 57510 139

M: kurthiova@up.upsav.sk

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: 02/ 57510 179

M: mnovak@up.upsav.sk

 

Ing. Katarína Bibová

T: 02/ 57510 136

M: bibova@up.upsav.sk

PhDr. Ľudmila Dolná, Phd.

T: 02/ 57510 179

M: dolna@up.upsav.sk

Ing. Zuzana Panisová

T: 02/ 57510 245

M: panisova@up.upsav.sk

Mgr. František Fundárek, CSc.

T: 02/ 57510 138

F: 02/ 57510 602

M: fundarek@up.upsav.sk