Odbor správy majetku a energetiky

Činnosť Odboru správy majetku a energetiky riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

Výkon činností na úrovni kapitoly SAV

 • plní administratívne úlohy vyplývajúce z funkcie zriaďovateľa voči organizáciám SAV pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení,
 • metodicky riadi a usmerňuje organizácie SAV v oblasti nakladania s majetkom štátu,
 • zabezpečuje agendu rezortného správcu Centrálneho registra pohľadávok štátu a Centrálnej evidencie majetku,
 • vedie evidenciu nehnuteľného majetku štátu v správe SAV a organizácií SAV, vrátane evidencie prenajatého nehnuteľného majetku (register nájomných zmlúv),
 • zabezpečuje prípravu a spracovanie podkladov pre činnosť Dislokačnej komisie SAV a Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy,
 • zabezpečuje komunikáciu s majetkovoprávnym odborom Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
 • zabezpečuje agendu určenia výšky príspevku zriaďovateľa na zabezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody organizáciám SAV a Úradu SAV, vrátane sledovania čerpania pridelených účelových finančných prostriedkov,
 • pripravuje  podklady k rozpisu Fondu údržby a opráv nehnuteľného majetku a k určeniu výšky príjmov za prenajatý nehnuteľný majetok v správe organizácií SAV a SAV.

Výkon činností na úrovni Úradu SAV

 • vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe Úradu SAV,
 • hospodári s prostriedkami na prevádzku, zabezpečuje údržbu a zásobovanie Úradu SAV
 • a zariadení v správe Úradu SAV podľa schváleného rozpočtu,
 • vedie prvotnú evidenciu hmotného investičného majetku, drobného hmotného investičného majetku, drobného hmotného majetku, register Centrálnej evidencie majetku,
 • vedie evidenciu požiadaviek útvarov Úradu SAV a P SAV a zabezpečuje realizáciu schválených objednávok,
 • realizuje zásobovanie Úradu SAV a zariadení v správe Úradu SAV,
 • vedie evidenciu o nákupe a výdaji zásob a spracováva podklady pre účtovnú evidenciu,
 • zabezpečuje revízie a kontroly vyhradených technických zariadení, ostatných technických zariadení a bezpečnostných zariadení v objektoch v správe Úradu SAV,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť krytov civilnej ochrany na Štefánikovej ulici v Bratislave a v Pavilóne lekárskych vied na Dúbravskej ceste 9, vrátane revízií, opráv a kontrol,
 • zabezpečuje zmluvy na dodávku elektrickej energie, plynu, vody, OLO, ochrany ovzdušia, telekomunikačných služieb, tovarov a služieb,
 • vykonáva kontrolu fakturácie na základe schválených objednávok týkajúcich sa odboru,
 • pripravuje podklady pre proces refakturácie médií subjektom sídliacim v budove Úradu SAV na Štefánikovej č. 49,
 • podieľa sa na zabezpečovaní verejného obstarávania tovarov a služieb,
 • zabezpečuje služby vrátnice, podateľne, rozmnožovne,
 • zabezpečuje prevádzku rekreačných zariadení Úradu SAV, vrátane administrácie rekreačných pobytov,
 • zabezpečuje ubytovanie doktorandov a zahraničných hostí v ubytovacích zariadeniach Úradu SAV na základe rozhodnutí Bytovej komisie Predsedníctva SAV, uzatvára zmluvy o ubytovaní,
 • zabezpečuje nepretržitú službu recepcie v ubytovacom zariadení v Devínskej Novej Vsi.

Vedúci/a odboru, referátu

Mgr. Zuzana Jakubičková

T: 02/ 57510 174

M: jakubickova@up.upsav.sk

Ladislav Jáger

T: 02/ 57510 108

M: jager@up.upsav.sk

Mgr. Mária Teglássyová

T: 02/ 57510 170

M: teglassyova@up.upsav.sk

Valentín Heriban

T: 02/5920 0829

Tatiana Porubská

T: 02/ 57510 111

Ing. Eva Szabová

M: szabova@up.upsav.sk

Katarína Szatinská

T: 02/ 57510 101

Monika Ďurove

T: 02/ 57510 116

M: mrunakova@up.upsav.sk

(toho času na MD)

Anna Koňuchová

T: 02/ 57510 116

M: konuchova@up.upsav.sk

Dagmar Madrová

T: 02/ 57510 171

M: madrova@up.upsav.sk

Jarmila Orosi

T: 02/ 57510 111

Eva Pupáková

T: 02/ 57510 122

Ubytovacie zariadenie v Devínskej Novej Vsi v Bratislave

Nora Filípková

T: 02/ 6477 7500

Irena Lorenzová

T: 02/ 6477 7500

Filoména Pribulová

Helena Streďanská

T: 02/ 6477 7500

M: dnv@up.upsav.sk

Jana Királyová

T: 02/ 6477 7500

Petronela Mikulášová

T: 02/ 6477 7500

Ružena Révayová

Nadežda Vojteková

T: 02/ 6477 7500

Ubytovacie zariadenie na Royovej 10 a Hroznovej 3 v Bratislave

Katarína Kmeťová

T: 02/ 54773 107

M: royova@up.upsav.sk

Byty č. 11, 12, 13 v bytovke na Dúbravskej ceste v Bratislave

Mária Zajíčková

T: 02/ 54771 520

F: 02/ 54771 520

M: zajickova@up.upsav.sk

Ubytovacie zariadenie na Donovaloch

Alena Stašová

Ubytovacie zariadenie v Trenčianskych Tepliciach

Michal Škvarka

T: +421 911 115 852

Kotolňa na Vlárskej ulici v Bratislave

Jozef Henes

Peter Pudmarčík

Vladimír Lukáč

Rastislav Šiša

Vrátnica na Vlárskej ulici v Bratislave

Štefan Ciesar

Ladislav Fogarassy

Róbert Eder

Miroslav Prokopec