Kancelária pre transfer technológií

Kancelária pre transfer technológií SAV (KTT SAV) poskytuje pre organizácie SAV komplexné služby v oblasti prenosu výsledkov výskumu do praxe. Činnosti pracovníkov KTT SAV možno rozdeliť na štyri základné oblasti. Prvú oblasť predstavuje právna podpora. Druhou oblasťou sú činnosti súvisiace s ochranou duševného vlastníctva. Do tretej oblasti spadajú činnosti spojené s komercializáciou duševného vlastníctva a propagačné a popularizačné aktivity (propagácia výsledkov vedeckého výskumu pracovníkov SAV, ako aj samotnej KTT SAV). Štvrtú oblasť predstavuje vzdelávanie (zvyšovanie povedomia o problematike transferu technológií medzi vedeckými pracovníkmi organizácií SAV formou odborných seminárov).

Web stránka https://ktt.sav.sk/

Činnosť KTT

 • podporuje a uľahčuje organizáciám SAV prenos výsledkov ich vedeckej činnosti do praxe,
 • aktívne pomáha organizáciám SAV a zamestnancom organizácií SAV s realizáciou procesu transferu technológií,
 • na základe komunikácie s pôvodcami definuje konkurenčnú výhodu a ďalšie relevantné informácie (stav technológie z hľadiska vývoja, realizácie prototypu, realizácie testov, technologickej náročnosti zavedenia do výroby a pod.),
 • vypracováva analýzu trhu, odhady komerčného potenciálu, tvorbu stratégie komercializácie, vytipovanie potenciálnych záujemcov a pod.,
 • poskytuje služby organizáciám SAV a konzultácie zamestnancom organizácií SAV v oblasti nakladania s predmetmi priemyselného vlastníctva,
 • zabezpečuje celý proces získania priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV,
 • metodicky usmerňuje organizácie SAV pri vysporiadaní práv medzi pôvodcami, ako aj budúcimi majiteľmi predmetov priemyselného vlastníctva,
 • navrhuje najvhodnejšiu stratégiu ochrany priemyselného vlastníctva a komercializácie tak, aby sa maximalizovala hodnota a využitie priemyselného vlastníctva pre organizácie SAV,
 • vedie obchodné rokovania so záujemcami, alebo investormi, pripravuje podklady a dojednáva podmienky licenčných (a iných) zmlúv,
 • realizuje monitoring organizácií SAV s cieľom identifikácie potenciálne komerčne zaujímavých výsledkov,
 • zabezpečuje realizáciu formálnej stránky procesu transferu technológií a vedie súvisiacu agendu,
 • sprostredkováva a poskytuje informácie o relevantných výzvach v oblasti transferu technológií organizáciám SAV, sleduje smernice a zákony v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
 • zabezpečuje možnosti využívania relevantných zdrojov a podporných projektov a programov mimo SAV na podporu, alebo priamo realizáciu transferu technológií alebo poskytujúcich rizikový kapitál, poskytuje v tomto smere podporu organizáciám SAV a zabezpečuje formálnu stránku ich využívania,
 • navrhuje a realizuje systém vzdelávania zamestnancov SAV v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií,
 • navrhuje a zabezpečuje aktívny marketing komerčne zaujímavých predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV,
 • buduje dlhodobé vzťahy a kontakty s priemyslom a spoločenskými inštitúciami v záujme urýchleného prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe,
 • zabezpečuje publikačnú činnosť o predmetoch priemyselného vlastníctva v spolupráci s pôvodcami predmetov priemyselného vlastníctva z organizácií SAV,
 • realizuje marketingové plány prostredníctvom využívania vhodných nástrojov marketingovej komunikácie,
 • vyhľadáva akcie vhodné na prezentáciu predmetov priemyselného vlastníctva (s cieľom zaujatia potenciálneho záujemcu, resp. zisku ocenení),
 • spolupracuje a komunikuje s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými inštitúciami v predmetnej oblasti,
 • pripravuje vyžiadané materiály a analýzy v predmetnej oblasti pre orgány SAV a ústredné orgány štátnej správy.

 

Ing. Martin Gróf, PhD.

T: 0911 038 240, 02/ 57510 266

M: grof.martin@savba.sk

Ing. Dajana Kmeťová

T: 

M: kmetova.dajana@savba.sk

(toho času na MD)

 

Ing. Katarína Račková

T: +421 2 32401 092

M: rackova@up.upsav.sk

Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP

T:  02/ 57510 268

M: cizikova.andrea@savba.sk

Ing. Jarmila Sečányová

T: 02/ 57510 281

M: secanyova@up.upsav.sk