Personálny referát

Činnosť personálneho referátu riadi predseda SAV, v oblasti personálnej agendy členov Predsedníctva SAV a riaditeľov (vedúcich) organizácií SAV, vedúci Ú SAV v oblasti personálnej agendy Ú SAV.

Referát

  • vykonáva odbornú, špecializovanú a koncepčnú činnosť vyplývajúcu z činnosti sekretariátu vedúceho Ú SAV,
  • vykonáva analytickú a hodnotiacu činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých úsekov a agend,
  • realizuje prijaté uznesenia P SAV a úlohy uložené predsedom SAV v pracovno-právnej oblasti riaditeľov (vedúcich) vedeckých, špecializovaných a servisných organizácií SAV a úlohy týkajúce sa členov P SAV,
  • zabezpečuje komplexnú personálnu agendu Ú SAV, P SAV a riaditeľov (vedúcich) organizácií SAV,
  • vykonáva agendu zdravotného, nemocenského a dôchodkového zabezpečenia vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,
  • spracováva podklady funkčného a pracovného zaradenia zamestnancov,
  • spracováva požadované štatistické výkazy, vykonáva rozbory a analýzy za oblasť personálnej práce, úzko spolupracuje s Úradom práce a Sociálnou poisťovňou,
  • vykonáva agendu zákonného poistenia zodpovednosti organizácie za škodu,
  • zabezpečuje príslušné právne predpisy z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Katarína Badíková

T: 02/ 57510 206

M: badikova@up.upsav.sk

Svetlana Kadlečíková

T: 02/ 57510 206

M: kadlecikova@up.upsav.sk