Právny referát

Činnosť právneho referátu riadi predseda SAV a vedúci Ú SAV.

Referát

 • koordinuje a metodicky usmerňuje činnosti organizácií SAV v oblastiach práva stanovených Predsedníctvom SAV a vedúcim Ú SAV,
 • poskytuje právnu pomoc a právne poradenstvo organizáciám SAV po odsúhlasení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vedúcim Ú SAV,
 • vykonáva právnu prevenciu a napomáha aplikovať platné právo v podmienkach SAV v záujme dodržiavania a aplikovania všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • upozorňuje predsedu SAV, vedúceho Ú SAV, riaditeľov organizácií SAV na všetky porušenia právnych predpisov v činnosti SAV, ktoré zistí pri svojej práci a navrhuje opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu,
 • organizačne zabezpečuje vypracovanie návrhov zriaďovacích listín organizácií SAV a ich následné schválenie, zabezpečuje ich aktualizáciu a evidenciu,
 • zaujíma právne stanoviská k návrhom zložitých alebo nefrekventovaných zmlúv, s príslušnými zamestnancami Ú SAV spolupracuje pri príprave zmlúv,
 • zaujíma právne stanoviská k pracovnoprávnym otázkam zásadného významu,
 • metodicky zabezpečuje, koordinuje a uplatňuje ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • zúčastňuje sa na príprave a prerokovávaní návrhov zásadných vnútroorganizačných noriem,
 • pripravuje podania a zhromažďuje dôkazný materiál v sporoch s právnickými a fyzickými osobami a na základe plnej moci zastupuje Ú SAV v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi,
 • podľa pokynov predsedu SAV a vedúceho Ú SAV sa zúčastňuje na odborných rokovaniach kde sa vyžaduje formulovať právne stanoviská,
 • eviduje právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR a poskytuje o nich vyžiadané informácie a právne rady, prípadne zabezpečuje výklad k ich aplikácii,
 • samostatne vykonáva bežnú agendu,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie Ú SAV v zmysle zák. č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

JUDr. Juraj Varga, PhD.

T: 02/ 57510 178

M: varga@up.upsav.sk