Referát asistenta predsedu

Asistent predsedu SAV je priamo podriadený predsedovi SAV.

Referát

  • vykonáva odborné, špecializované práce zamerané na oblasť medzinárodnej spolupráce,
  • rieši agendu spojenú s účasťou a členstvom predsedu SAV v medzinárodných organizáciách a vedeckých zoskupeniach,
  • zabezpečuje zahraničné služobné cesty predsedu SAV a vybavuje jeho zahraničnú korešpondenciu,
  • zabezpečuje prijatia zahraničných delegácií a návštev predsedu SAV,
  • zabezpečuje tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského a naopak, ako aj obojstranný preklad textov,
  • zabezpečuje činnosti súvisiace s výkonom funkcie predsedu SAV vo vzťahu k vedeckým organizáciám SAV, mimo akademických pracovísk, VŠ, výskumným a vedeckým centrám,
  • samostatne spracúva štatistiky, protokoly, záznamy a korešpondenciu v zmysle pokynov predsedu SAV a vykonáva odbornú súčinnosť s dotknutými orgánmi verejnej správy,
  • zabezpečuje koordináciu činnosti so sekretariátom predsedu SAV a referátom pre komunikáciu a médiá,
  • eviduje pracovný program predsedu SAV.

Zdena Kapišinská

T: 02/ 57510 142

M: kapisinska@up.upsav.sk