Referát dopravy

Činnosť Referátu dopravy riadi vedúci referátu, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

Referát

  • riadi, zodpovedá a zabezpečuje hospodárne využívanie všetkých motorových vozidiel a rozpisuje jazdy vodičov podľa žiadaniek s maximálnym využitím vozového parku a PHM,
  • hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými referátu dopravy v rámci rozpočtu Ú SAV,
  • zabezpečuje opravy a údržbu a poistenie motorových vozidiel,
  • zabezpečuje zásobovanie Ú SAV a závodnej kuchyne podľa požiadaviek a potrieb Ú SAV a závodnej kuchyne.

Vedúci/a odboru, referátu

Alexander Vaši

T: 02/ 57510 125

M: vasi@up.upsav.sk

Otto Janko

T: 02/ 57510 125

Ondrej Wenzl

T: 02/ 57510 125

František Centko

T: 02/ 57510 125

Miroslav Oravec

T: 02/ 57510 125

M: oravec@up.upsav.sk