Referát medzinárodných projektov

Činnosť referátu riadi vedúci odboru medzinárodnej spolupráce.

Referát

  • poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SA V o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce (okrem tých, ktoré spadajú do činnosti Referátu podpory výskumu),
  • zabezpečuje agendu účasti SAV v rámcových programoch EÚ, vo vedeckom programe NATO, COST a iné,
  • zúčastňuje sa na kreovaní ERA v spolupráci s ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi,
  • plní ďalšie úlohy v rozsahu náplne činnosti odboru podľa pokynov vedúceho odboru,
  • koordinuje a zabezpečuje účasť SA V v programe ERA-NET,
  • poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR,
  • zabezpečuje agendu súvisiacu s programami Seal of Excellence a SAS-ERC Visiting Fellowhip Grants

Ing. Silvia Kecerová, PhD

T: 02/ 57510 118

M: kecerova@up.upsav.sk

Mgr. Lucia Kürthiová

T: 02/ 57510 139

M: kurthiova@up.upsav.sk

Ing. Zuzana Panisová

T: 02/ 57510 245

M: panisova@up.upsav.sk

 

Ing. Katarína Bibová

T: 02/ 57510 136

M: bibova@up.upsav.sk

PhDr. Ľudmila Dolná, Phd.

T: 02/ 57510 179

M: dolna@up.upsav.sk

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: 02/ 57510 179

M: mnovak@up.upsav.sk