Referát podpory výskumu SAV

Významnou súčasťou vednej politiky SAV je získavanie talentovaných výskumníkov zo zahraničia. Referát podpory výskumu sa prostredníctvom rôznych mobilitných schém snaží prilákať na ústavy SAV skúsených výskumníkov zo zahraničia. Špičkoví zahraniční výskumníci obohatia vedecké tímy, zvýšia zapojenie SAV do medzinárodných projektov. Mobilitné a reintegračné programy umožňujú čiastočne zvrátiť fenomén „odlivu mozgov“ zo Slovenska tým, že ich motivujú pre návrat na Slovensko a ponúknu slovenským vedcom pôsobiacim v zahraničí adekvátne podmienky pre ich prácu v domáce krajine. Referát podpory výskumu rozšíril svoje portfólio aktivít, ktoré sú spojené s mobilitou vedeckých výskumných pracovníkov.

Projekty implementované v rámci referátu

SASPRO 2: https://saspro2.sav.sk/

Impulz: https://impulz.sav.sk/

HR Excellence in Research: https://hrs4r.sav.sk/

Kancelária na podporu EU projektov: https://euprojects.sav.sk/

Euraxess_Point: https://euraxesspoint.sav.sk/domov/

Doktogranty: https://www.doktogrant.sav.sk/

Podporný fond Štefana Schwarza: https://schwarz.sav.sk/Shell/Home/FrontPage

MoRePro: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-morepro

Činnosť

 • aktívne vyhľadávanie možností, príprava, podávanie a implementácia medzinárodných projektov, v ktorých SAV vystupuje ako hlavný riešiteľ alebo člen konzorcia (a ktoré nepatria do agendy OMS);
 • implementácia stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R) – aktivity v oblasti podpory ľudských zdrojov na celoakademickej úrovni;
 • aktivity v oblasti technology assessment-u a technology foresight-u;
 • činnosti v oblasti aktívneho zapájania verejnosti a ostatných kľúčových hráčov pri kreovaní vedných politík a zvyšovanie povedomia o význame a dopade výskumu (public awareness, public engagement);
 • informovanie o výzvach, podmienkach a možnostiach prípravy projektov ERC a rámcových programov (H2020, Horizont Európa a nasledujúce);
 • zabezpečenie aktívnej siete národných a medzinárodných kontaktov pre oblasť prípravy a implementácie projektov ERC a rámcových programov (ministerstvá, SLORD, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, NCPs, univerzity a iné);
 • pomoc, podpora, konzultácie pri príprave a podávaní projektov ERC a rámcových programov pre zamestnancov a organizácie SAV;
 • vypracovanie a implementácia schémy internej podpory na zvýšenie účasti v projektoch ERC a rámcových programov (vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov, podpora pri príprave projektov, tréning žiadateľov, zabezpečenie kontaktov, zabezpečenie nestranného posúdenia pred podaním projektu … );
 • aktívne udržiavanie kontaktov so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) a vyhľadávanie možností spolupráce;
 • administratívne zabezpečenie schémy grantov pre doktorandov SAV;
 • zabezpečovanie informovanosti pracovníkov SAV o výzvach na podávanie žiadostí o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a ich podmienkach;
 • komunikovanie s orgánmi a organizáciami relevantnými v oblasti štrukturálnych fondov;
 • aktívna spolupráca s Odborom medzinárodnej spolupráce (OMS).

Vedúci/a odboru, referátu

Ing. Zuzana Hrabovská

T: 02/ 57510 264

M: zuzana.hrabovska@up.upsav.sk

Ing. Eva Krištofová

T: 02/ 57510 220

M: kristofova@up.upsav.sk

Mgr. Dominika Olšovská

T: 02/ 57510 169

M: olsovska@up.upsav.sk

Dr. Kristín Muráňová, PhD.

T: 02/ 57510 169

M: muranova@up.upsav.sk

 

Mgr. Martina Bilková

T: 02/ 57510 172

M: bilkova@up.upsav.sk

Mgr. Veronika Baňkosová

T: 02/ 57510 275

M: bankosova@up.upsav.sk