Referát pre komunikáciu a médiá

Činnosť Referátu pre komunikáciu a médiá riadi predseda SAV.

Obsah činnosti referátu

 • tvorba komunikačnej a mediálnej stratégie SAV a jej následná implementácia,
 • výkon funkcie hovorcu: zasielanie mediálnych výstupov, poskytovanie vyjadrení a stanovísk pre médiá, odosielanie tlačových správ, pozvánok na tlačové konferencie, organizácia tlačových konferencií,
 • zabezpečuje mediálne výstupy predsedu SAV, jeho PR, sprevádza predsedu na podujatiach, tvorí stratégiu jeho PR smerom k verejnosti, zabezpečuje monitoring mediálnych výstupov,
 • podieľa sa na tvorbe programu predsedu, spoluvytvára jeho kalendár,
 • vytvára monitoring mediálnych výstupov SAV, sprostredkúva vyjadrenia, stanoviská, informácie z akadémie,
 • supervízia a koordinácia komunikácie vo vnútri inštitúcie, mapovanie zasadnutí Predsedníctva SAV, Snemu SAV, zasadnutí riaditeľov jednotlivých oddelení a pod.,
 • redakcia a vydávanie časopisu SAV, tvorba a spracovanie prezentačných materiálov, bulletinov, propagačných predmetov,
 • zúčastňuje sa domácich aj zahraničných pracovných cestách a zabezpečuje ich medializáciu a propagáciu,
 • spravuje sociálne siete SAV, zabezpečuje ďalšie spôsoby prezentovania inštitúcie v online priestore,
 • tvorí obsah a zodpovedá za web SAV v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV a Odborom informačných a komunikačných technológií,
 • úzko spolupracuje s popularizátormi vedy na jednotlivých ústavoch, poskytuje mediálne poradenstvo, aktívne vyhľadáva témy zaujímavé pre médiá a širokú verejnosť, zabezpečuje manažment popularizačných projektov,
 • zabezpečuje fotodokumentáciu, preklady textov do angličtiny na web SAV,
 • rozvíja spoluprácu s médiami a spoluvytvára obsah nových mediálnych formátov,
 • redakcia a editácia Výročnej správy o činnosti SAV, editačná činnosť, a
 • tvorí rozpočet RKM na celý rok a zodpovedá za jeho plnenie.

Vedúci/a odboru, referátu

Mgr. Monika Tináková

T: 02/ 57510 223

M: tinakova@up.upsav.sk

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.

T: 02/ 57510 150

M: galikova@up.upsav.sk

Ing. Martin Podstupka

T: 0905620495

M: podstupka@up.upsav.sk

Mgr. Martin Bystriansky

T: 02/ 57510 222

M: bystriansky@up.upsav.sk

Mgr. Andrea Nozdrovická

T: 02/ 57510 173

M: nozdrovicka@up.upsav.sk