Referát projektov VEGA

Hlavnou úlohou Referátu projektov VEGA je manažment agendy Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. Táto agenda zahŕňa všetky aktivity súvisiace s podávaním, hodnotením, financovaním a správou projektov počas doby ich riešenia v organizáciách SAV.

Web stránka http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=1

Referát

  • Vykonáva úlohu správcu agendy Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (ďalej len VEGA) za SAV so všetkými aktivitami súvisiacimi s podávaním, vyhodnocovaním a implementovaním projektov VEGA pre organizácie SA V vrátane poskytovania odbornej a metodickej pomoci.
  • Podieľa sa na zabezpečovaní činnosti orgánov VEGA.
  • Spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri príprave a aktualizácii základných dokumentov VEGA.
  • Vypracováva Správu o činnosti VEGA za príslušný rok a Správu o najvýznamnejších výsledkoch projektov VEGA.
  • Podieľa sa na tvorbe metodiky rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA za SAV a vykonáva rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA.
  • Zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty VEGA. Vykonáva kontrolnú činnosť dokumentácie projektov VEGA. Základne dokumenty VEGA sú: Štatút VEGA, Pravidlá VEGA, Rokovacie poriadky orgánov VEGA vrátane dodatkov k týmto dokumentom (http: //vega.sav.sk/). V  spolupráci s Odborom informačno-komunikačných technológií spravuje informačný systém e-VEGA.

Vedúci/a odboru, referátu

Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

T: 02/ 57510 123

M: remiarova@up.upsav.sk

(Komisia VEGA 3,4,6,8,9)

Ing. Dana Zegerová

T: 02/ 57510 185

M: zegerova@up.upsav.sk

(Komisia VEGA 10,11,12,13)

 

Ing. Radomír Ledník

T: 02/ 57510 240

M: lednik@up.upsav.sk

(Komisia VEGA 1,2,5,7)

Mgr. Katarína Furdíková, PhD.

T: 02/ 57510 193

M: furdikova@up.upsav.sk