Referát projektových analýz

Činnosť Referátu projektových analýz je priamo podriadená predsedovi SAV.

Referát

  • aktívne vyhľadáva a poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri príprave projektov v rámci iných rezortov, zabezpečuje prípravu mechanizmov projektov ŠF, prípravu výnimky pre BA, celkového zamerania OPVaV na budúce programové obdobie, prípravu Dunajskej stratégie.
  • koordinuje činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou transformácie SAV. V tejto súvislosti vypracováva stanoviská a analýzy pre rozhodovanie samosprávnych orgánov SAV.