Referát vedeckej výchovy

Činnosť Referátu vedeckej výchovy riadi členka Predsedníctva akadémie pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.

Referát

 • zabezpečuje analytické a syntetické činnosti spojené s prípravou materiálov metodického koordinačného charakteru vykonávané v rámci pôsobnosti členky Predsedníctva akadémie pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.
 • zabezpečuje koncepčné a analytické činnosti súvisiace s prípravou podkladov pre rozhodovanie o ekonomických otázkach v oblasti doktorandského štúdia,
 • poskytuje konzultácie organizáciám SAV v súvislosti s prebiehajúcim doktorandským štúdiom, ako aj s možnosťou akreditácie nových študijných programov,
 • vedie centrálnu evidenciu školiacich pracovísk,
 • pripravuje návrh rozpočtu a rozpis rozpočtu pre organizácie SAV za oblasť doktorandského štúdia,
 • vedie agendu a zabezpečuje celoročný priebeh aktivít súvisiacich s Podporným fondom Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV,
 • pripravuje konečný návrh na udelenie vedeckej hodnosti DrSc. a DrSc.h.c vo Vedeckej rade SAV,
 • zabezpečuje prípravu odovzdávania diplomov doktorom vied,
 • koordinuje a metodicky zabezpečuje činnosť Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov, Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium,
 • organizačne zabezpečuje spoluprácu so Slovenskou komisiou pre vedecké hodnosti,
 • spracováva podklady do Výročnej správy o činnosti SAV za doktorandské štúdium a spoluprácu s univerzitami,
 • podieľa sa na organizovaní Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

Ing. Alena Waclaweková

T: 02/ 57510 272

M: waclawekova@up.upsav.sk