Sekretariát podpredsedu SAV pre 1. oddelenia vied

Podpredsedovia pre 1., 2., 3. oddelenie vied priamo riadia činnosť príslušných sekretariátov.

Sekretariáty pre

 • 1. oddelenie vied
 • 2. oddelenie vied
 • 3. oddelenie vied

zabezpečujú a vykonávajú odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom funkcie podpredsedov a členov predsedníctva pre 1., 2., 3. oddelenia vied v rozsahu podľa Kompetencií členov Predsedníctva SAV schválených na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 10.08.2017.

Ďalej plnia tieto úlohy
 • pripravujú podklady, návrhy a dokumenty potrebné pre rozhodovanie podpredsedov oddelení vied a ich zástupcov na zasadnutia P SAV a VR SAV,
 • po organizačnej stránke zabezpečujú odovzdávanie vyznamenaní a ocenení SAV v rámci príslušného oddelenia vied,
 • evidujú uznesenia, pokyny a úlohy dané členom Predsedníctva z príslušného oddelenia vied a podľa ich pokynov vyhodnocujú plnenie,
 • koordinujú prípravu podkladov podpredsedov príslušných oddelení vied a ich zástupcov s využitím odborných, technických, ekonomických vedomostí na rokovania s riaditeľmi a vedeckými radami organizácií SAV, vedeckými kolégiami SAV, členmi komisií SAV, vysokými školami, decíznou sférou, rezortnými pracoviskami a podnikateľskými subjektmi,
 • vykonávajú kontrolu výročných správ vedeckých organizácií, spracovávajú podklady do Výročnej správy SAV a analýzy pre potreby podpredsedov a členov oddelení vied,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú kreovanie nových vedeckých kolégií a voľbu ich funkcionárov,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú výberové konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií SAV spadajúcich do príslušného oddelenia vied,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú porady riaditeľov pracovísk príslušného oddelenia vied,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia akreditačných komisií príslušných oddelení vied, podklady pre posudzovateľov a členov hodnotiacej komisie a zabezpečujú agendu pri akreditačnom hodnotení vedeckých organizácií,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia hodnotiacich komisií špecializovaných a servisných organizácií príslušného oddelenia vied,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú semináre k podpornému fondu Štefana Schwarza,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú evalvačné semináre vedeckých organizácií,
 • administratívne zabezpečujú a spracovávajú návrhy na Ceny SAV,
 • administratívne zabezpečujú a spracovávajú návrhy na Cenu ministra MŠVaŠ SR,
 • spracovávajú návrhy na súťaž Študentská osobnosť roka,
 • spracovávajú návrhy na štátne vyznamenania,
 • spracovávajú návrhy na členov komisií SAV a ďalších poradných orgánov P SAV,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia a činnosť komisií SAV v kompetencii príslušného oddelenia vied,
 • spolupracujú s referátom PR manažéra v oblasti propagácie aktivít a vedeckých výstupov organizácií príslušných oddelení vied,
 • kontrolujú dodržiavanie limitov a spracovávajú údaje o čerpaní prostriedkov vyčlenených na reprezentačné účely,
 • vedú evidenciu písomností v súlade s platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom SAV,
 • plnia operatívnu agendu a ďalšie úlohy vyplývajúce pre dané oddelenie vied.
Špecifické činnosti jednotlivých sekretariátov
 • zabezpečuje kompletnú agendu Akreditačnej komisie SAV pri pravidelnom hodnotení pracovísk SAV,
 • spracováva ročný plán konferencií a sympózií v KC SAV, Smolenice.

Kompetencie podpredsedov akadémie pre oddelenia vied akadémie

 • spolupracujú s predsedom akadémie, s prierezovými podpredsedami akadémie a vedeckým sekretárom akadémie pri vnútornej integrácii akadémie a obhajobe jej záujmov a pri rozvíjaní medzinárodnej spolupráce,
 • zabezpečujú  integračno-koordinačnú  činnosť  a  informovanosť  v rámci  oddelení  vied v spolupráci s riaditeľmi organizácií, radami riaditeľov a vedeckými radami organizácií, usmerňujú organizácie oddelenia, zúčastňujú sa na akciách ústavov (vybrané konferencie, dni otvorených dverí), alebo tým poverujú svojich zástupcov,
 • predkladajú predsedníctvu akadémie na schválenie návrhy na zriadenie, zrušenie, zlúčenie, rozdelenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia organizácií akadémie na základe vlastného rozhodnutia, návrhu orgánov akadémie alebo návrhu vedeckej rady organizácie,
 • v rámci jednotlivých oddelení vied riadia a koordinujú aktivity a organizačné zmeny spojené s transformáciou organizácií SAV na v.v.i., vytváranie nových organizačných a riadiacich  štruktúr,  podieľajú  sa  na  riešení  majetkovo-právnych  otázok,  príprave  a implementácii nového znenia Zákona o SAV,
 • koordinujú činnosť členov predsedníctva akadémie za príslušné oddelenie vied a riadia svoje sekretariáty,
 • v spolupráci s podpredsedom akadémie pre vedu, výskum a inovácie koordinujú prípravu projektov strategického významu pre jednotlivé oddelenia vied alebo celú akadémiu,
 • koordinujú pravidelné hodnotenia vedeckých organizácií jednotlivých oddelení vied akadémie (akreditačné hodnotenia),
 • podieľajú sa na nastavení kritérií pravidelného ročného hodnotenia organizácií, výkonového a súťažného financovania; koordinujú hodnotenia organizácií oddelenia vied na základe schválených podmienok a ukazovateľov a výsledok hodnotení predkladajú na rokovanie predsedníctvu akadémie,
 • v nadväznosti na vyhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti organizácií  oddelenia vied a v súlade s prijatými Zásadami rozdelenia rozpočtu, vypracovávajú návrhy na rozdelenie inštitucionálnych finančných prostriedkov organizáciám akadémie, ktoré predkladajú na schválenie oddeleniu vied a následne predsedníctvu akadémie,
 • v spolupráci s podpredsedom akadémie pre ekonomiku a legislatívu riešia ďalšie ekonomické otázky a požiadavky organizácií jednotlivých oddelení akadémie,
 • koordinujú výskum v jednotlivých vedných oblastiach s mimo akademickými pracoviskami – vysokými školami, rezortnými ústavmi a v spolupráci s vedeckým sekretárom akadémie so zahraničnými vedeckými inštitúciami,
 • podieľajú sa na koordinácii doktorandského štúdia, hodnotení projektov programu podporného fondu Štefana Schwarza a návrhov na kompenzačný príspevok pre udržanie a získavanie kvalitných mladých vedcov v akadémii,
 • podieľajú sa na vypracúvaní:
  • návrhov medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov,
  • návrhov personálneho obsadenia poradných orgánov,
  • návrhov edičnej činnosti,
 • podnecujú propagačnú a vedecko-popularizačnú činnosť organizácií,
 • vypracúvajú návrhy na ocenenie mimoriadnych výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, návrhy na ceny akadémie za vedeckovýskumnú činnosť,
 • odovzdávajú čestné a pamätné plakety akadémie.

Servisné a špecializované organizácie akadémie sú v zmysle Organizačného poriadku akadémie začlenené do oddelení vied nasledovne:

1 . oddelenie vied: – Centrum spoločných činností SAV,

1. oddelenie vied zodpovedá za spoluprácu s MH SR, Úradom jadrového dozoru.

Kompetencie podpredsedu akadémie pre oddelenie vied o neživej prírode

 • koordinuje činnosť v oblastiach spracovania a zabezpečenia digitálnych informácií v rámci akadémie, sieťových služieb a licencií, ako aj vysokovýkonnej výpočtovej techniky akadémie,
 • spolupracuje v oblastiach projektov výskumu geosféry, hydrosféry a ochrany životného prostredia s rezortom MŽP SR a jeho rezortnými organizáciami,
 • v priamom prepojení na VS SAV sa podieľa na prevádzke informačného systému WEB SAV s dôrazom na vývoj, funkčnosť a responzivitu moderných foriem prezentácie akadémie,
 • ďalej podporuje tvorbu a aktualizáciu prehľadného portálu mapujúceho existujúcu prístrojovú  infraštruktúru  akadémie  a  dostupné  metodiky  využiteľné  pre  spoločenskú a hospodársku sféru,
 • koordinuje vypracúvanie stanovísk a pripomienok k legislatívnym návrhom v oblasti vied o Zemi,
 • metodicky sa podieľa na koordinácii činností Odboru informačných a komunikačných technológií Úradu SAV, s ktorým úzko spolupracuje.

Kompetencie zástupcov podpredsedov akadémie pre oddelenia vied

 • zastupujú podpredsedov v ich neprítomnosti v plnom rozsahu podľa ich poverenia alebo podľa poverenia predsedu SAV,
 • podieľajú sa na prácach oddelení vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom SAV.

Kompetencie zástupcu podpredsedu akadémie pre 1. oddelenie vied

 • zastupuje podpredsedu akadémie pre 1. OV v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu podľa poverenia alebo podľa poverenia  predsedu akadémie,
 • podieľa sa na prácach 1. oddelenia vied v rozsahu určenom podpredsedom akadémie pre 1. OV,
 • spolupracuje s útvarom podpredsedu akadémie pre vedu výskum a inovácie  v otázkach tvorby koncepcií, opatrení a zámerov na celoakademickej úrovni,
 • spolupracuje s MŠVVŠ SR   a ďalšími rezortnými organizáciami v oblasti kozmických výskumov, a v oblasti  spolupráce s ESA a v oblasti veľkých európskych infraštruktúr,
 • podieľa sa na vypracúvaní stanovísk a pripomienok k legislatívnym návrhom v oblasti vedy,
 • v spolupráci Referátom pre komunikáciu a médiá a predsedom  akadémie navrhuje a koordinuje činnosť akadémie v oblasti mediálnej komunikácie a popularizácie výsledkov,
 • podieľa sa na koordinácii vydavateľskej a edičnej činnosti akadémie,
 • okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedu akadémie pre 1. oddelenie vied.

Kompetencie člena predsedníctva akadémie

( zodpovedný za budovania a efektívneho využívania komplexnej vedecko- výskumnej infraštruktúry akadémie na celoakademickej úrovni, vrátane investičných otázok, otázok správy a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku )

 • podieľa sa na úlohách predsedníctva akadémie v rozsahu určenom rozhodnutím predsedníctva akadémie, predsedu akadémie, resp. podpredsedu akadémie pre 1.oddelenie vied,
 • koordinuje činnosti týkajúce sa budovania a efektívneho využívania komplexnej vedecko- výskumnej infraštruktúry akadémie na celoakademickej úrovni, vrátane investičných otázok, otázok správy a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku, tvorby koncepcií, opatrení a zámerov pre budovanie a využívanie infraštruktúry. Podieľa sa na príprave projektov na udržateľnosť infraštruktúry akadémie, iniciuje zmeny predpisov umožňujúce lepšie využívanie prístrojov zakúpených zo ŠF a zjednodušenie ich obstarávania.
 • zaoberá sa riešením otázok patentovej ochrany a transferu technológií, vrátane licenčnej činnosti s tým spojenej,
 • koordinuje činnosti týkajúce sa spolupráce akadémie s podnikateľskou sférou na centrálnej úrovni, s cieľom lepšieho prepojenia výskumu v akadémii s potrebami priemyselnej praxe, vrátane získavania dodatočných finančných prostriedkov na takýto výskum a poradenstva pri príprave spoločných pracovísk s možnosťou vzájomného využitia prístrojovej infraštruktúry,
 • Počas funkčného obdobia je zodpovedný za:
  • vypracovanie plánu usporiadania majetku v správe akadémie a jej organizácii v procese transformácie s cieľom jeho optimálneho využitia,
  • vypracovanie  strategického  plánu  Dlhodobého  rozvoja  SAV,  vrátane  návrhov  na investičnú činnosť,
  • vytvorenie  a zverejnenie  prehľadného  portálu  mapujúceho  existujúcu  prístrojovú infraštruktúru akadémie a dostupné metodiky a jeho pravidelnú aktualizáciu,
  • prípravu jednotných pravidiel podpory ochrany duševného vlastníctva v organizáciách akadémie z centrálnych zdrojov,
 • podieľa sa na práci 1. oddelenia vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom, okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedu akadémie pre 1. oddelenie vied.

Kompetencie člena predsedníctva akadémie

( spolupracujúceho s útvarom podpredsedu akadémie pre vedu, výskum a inovácie )

 • spolupracuje s útvarom podpredsedu akadémie pre vedu, výskum a inovácie v otázkach tvorby koncepcií podpory špičkových vedeckých kolektívov a zámerov pre budovanie a využívanie infraštruktúry na celoakademickej úrovni,
 • podieľa sa na príprave celoakademických popularizačných programov zameraných na zlepšenie celkového obrazu akadémie v spoločnosti, a to najmä v mladej a strednej generácie a na podporu intenzívnej spolupráce so strednými školami,
 • zameriava na implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, na programy zamerané na zlepšenie sociálnej situácie predovšetkým mladých pracovníkov akadémie,
 • zameriava sa na prípravu programov s cieľom zatraktívniť doktorandské štúdium v akadémii u študentov vysokých škôl,
 • podieľa sa na rozvíjaní spolupráce akadémie s vedeckými spoločnosťami,
 • podporuje výraznejšie zapojenie ústavov akadémie do aktivít v medzinárodných centrách s členstvom SR, ako je CERN, SÚJV Dubna alebo ILL Grenoble, a to najmä so zámerom vzniku nových experimentálnych programov zameraných na biológiu, materiálový výskum a astrofyziku a iných realizovaných organizáciami akadémie,
 • zabezpečuje koordináciu činnosti platformy „Mladí v SAV“ ako kontaktný bod platformy a predsedníctva   akadémie,   podporuje   zapojenie   mladých   vedeckých   pracovníkov a doktorandov do aktivít realizovaných v rámci komisií predsedníctva akadémie,
 • podieľa sa na práci 1. oddelenia vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom akadémie, najmä v oblasti ESFRI infraštruktúry a programu výkonového financovania ústavov akadémie,
 • okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedu akadémie pre 1. oddelenie vied.

Ing. Romana Jurkiewiczová

T: 02/ 57510 194

M: jurkiewiczova@up.upsav.sk

 

Ing. Adriana Kaplíková

T: 02/ 57510 152

M: kaplikova@up.upsav.sk