Sekretariát podpredsedu SAV pre 3. oddelenia vied

Podpredsedovia pre 1., 2., 3. oddelenie vied priamo riadia činnosť príslušných sekretariátov.

Sekretariáty pre

 • 1. oddelenie vied
 • 2. oddelenie vied
 • 3. oddelenie vied

zabezpečujú a vykonávajú odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom funkcie podpredsedov a členov predsedníctva pre 1., 2., 3. oddelenia vied v rozsahu podľa Kompetencií členov Predsedníctva SAV schválených na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 4. 7. 2013.


Ďalej plnia tieto úlohy
 • pripravujú podklady, návrhy a dokumenty potrebné pre rozhodovanie podpredsedov oddelení vied a ich zástupcov na zasadnutia P SAV a VR SAV,
 • po organizačnej stránke zabezpečujú odovzdávanie vyznamenaní a ocenení SAV v rámci príslušného oddelenia vied,
 • evidujú uznesenia, pokyny a úlohy dané členom Predsedníctva z príslušného oddelenia vied a podľa ich pokynov vyhodnocujú plnenie,
 • koordinujú prípravu podkladov podpredsedov príslušných oddelení vied a ich zástupcov s využitím odborných, technických, ekonomických vedomostí na rokovania s riaditeľmi a vedeckými radami organizácií SAV, vedeckými kolégiami SAV, členmi komisií SAV, vysokými školami, decíznou sférou, rezortnými pracoviskami a podnikateľskými subjektmi,
 • vykonávajú kontrolu výročných správ vedeckých organizácií, spracovávajú podklady do Výročnej správy SAV a analýzy pre potreby podpredsedov a členov oddelení vied,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú kreovanie nových vedeckých kolégií a voľbu ich funkcionárov,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú výberové konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií SAV spadajúcich do príslušného oddelenia vied,
 • po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečujú porady riaditeľov pracovísk príslušného oddelenia vied,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia akreditačných komisií príslušných oddelení vied, podklady pre posudzovateľov a členov hodnotiacej komisie a zabezpečujú agendu pri akreditačnom hodnotení vedeckých organizácií,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia hodnotiacich komisií špecializovaných a servisných organizácií príslušného oddelenia vied,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú semináre k podpornému fondu Štefana Schwarza,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú evalvačné semináre vedeckých organizácií,
 • administratívne zabezpečujú a spracovávajú návrhy na Ceny SAV,
 • administratívne zabezpečujú a spracovávajú návrhy na Cenu ministra MŠVaŠ SR,
 • spracovávajú návrhy na súťaž Študentská osobnosť roka,
 • spracovávajú návrhy na štátne vyznamenania,
 • spracovávajú návrhy na členov komisií SAV a ďalších poradných orgánov P SAV,
 • organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia a činnosť komisií SAV v kompetencii príslušného oddelenia vied,
 • spolupracujú s referátom PR manažéra v oblasti propagácie aktivít a vedeckých výstupov organizácií príslušných oddelení vied,
 • kontrolujú dodržiavanie limitov a spracovávajú údaje o čerpaní prostriedkov vyčlenených na reprezentačné účely,
 • vedú evidenciu písomností v súlade s platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom SAV,
 • plnia operatívnu agendu a ďalšie úlohy vyplývajúce pre dané oddelenie vied.
Špecifické činnosti jednotlivých sekretariátov
 • zabezpečuje kompletnú agendu Edičnej rady SAV,
 • po odbornej, organizačnej a technickej stránke zabezpečuje výročný seminár Významné osobnosti SAV.

Kompetencie podpredsedov akadémie pre oddelenia vied akadémie

 • koordinujú činnosť členov predsedníctva akadémie za príslušné oddelenie vied a riadia svoje sekretariáty,
 • spolupracujú s predsedom akadémie, s prierezovými podpredsedami akadémie a vedeckým sekretárom akadémie pri vnútornej integrácii akadémie a obhajobe jej záujmov,
 • zabezpečujú integračno-koordinačnú činnosť, vrátane štrukturálnych fondov a informovanosť v rámci oddelení vied v spolupráci s riaditeľmi organizácií a vedeckými radami organizácií, usmerňujú organizácie oddelenia, zúčastňujú sa akcií ústavov (vybrané konferencie, dni otvorených dverí), alebo tým poverujú svojich zástupcov,
 • predkladajú predsedníctvu akadémie na schválenie návrhy na zriadenie, zrušenie, zlúčenie, rozdelenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia organizácií akadémie na základe vlastného rozhodnutia, návrhu orgánov akadémie alebo návrhu vedeckej rady organizácie,
 • pravidelne, raz ročne, hodnotia na základe schválených podmienok a ukazovateľov organizácie oddelenia vied a výsledok hodnotenia prerokúvajú v predsedníctve akadémie,
 • v nadväznosti na vyhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti organizácií oddelenia vied a v súlade s prijatými Zásadami rozdelenia rozpočtu, vypracovávajú návrhy na rozdelenie inštitucionálnych finančných prostriedkov jednotlivým vedeckým a špecializovaným organizáciám, ktoré predkladajú na schválenie vedeniu oddelenia vied a následne predsedníctvu akadémie,
 • koordinujú výskum vedných oblastí s mimo akademickými pracoviskami , vysokými školami, rezortnými ústavmi a v spolupráci s vedeckým sekretárom akadémie so zahraničnými vedeckými inštitúciami,
 • podieľajú sa na vypracúvaní:
  • a) návrhov medzinárodnej spolupráce a zahraničných stykov,
  • b) návrhov personálneho obsadenia poradných orgánov,
  • c) návrhov edičnej činnosti,
 • podnecujú propagačnú a vedecko-popularizačnú činnosť organizácií,
 • vypracúvajú návrhy na ocenenie mimoriadnych výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, návrhy na ceny akadémie za vedeckovýskumnú činnosť,
 • odovzdávajú čestné a pamätné plakety akadémie, vyhodnocujú činnosť vedeckých kolégií akadémie odborne príslušných k oddeleniu vied,

Servisné a špecializované organizácie akadémie sú v zmysle Organizačného poriadku akadémie začlenené do oddelení vied nasledovne:

3. oddelenie vied

– Encyklopedický ústav SAV,

– Ústredná knižnica SAV,

– Ústredný archív SAV,

– VEDA, vydavateľstvo SAV,

– THS ústavov spoločenských vied SAV.

3. oddelenie vied zodpovedá za spoluprácu s MK SR, Maticou Slovenskou, Slovenským národným múzeom. Zabezpečuje spoluprácu so Slovenskou komisiou pre spoluprácu s UNESCO.

Kompetencie podpredsedníčky akadémie pre oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

 • v rámci 3. oddelenia vied riadi a koordinuje transformáciu akadémie, organizačné zmeny súvisiace s transformáciou, vytváranie nových organizačných a riadiacich štruktúr akadémie, majetkovo-právne otázky, legislatívne otázky a implementáciu nového zákona o akadémii,
 • je členkou Komisie SAV pre ekonomické otázky , riešenie ekonomických otázok organizácií 3. oddelenia vied a akadémie,
 • zabezpečuje pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií 3. oddelenia vied akadémie , je členkou akreditačnej komisie,
 • je predsedníčkou Edičnej rady akadémie.

Kompetencie zástupcov podpredsedov akadémie pre oddelenia vied

 • zastupujú podpredsedov v ich neprítomnosti v plnom rozsahu podľa ich poverenia alebo podľa poverenia predsedu SAV,
 • podieľajú sa na prácach oddelení vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom SAV.

Kompetencie zástupcu podpredsedu akadémie pre 3. oddelenie vied

 • podieľa sa na prácach oddelenia v rozsahu určenom podpredsedníčkou SAV pre 3. oddelenie vied akadémie,
 • koordinuje transformačný proces SAV vo vnútri 3. oddelenia vied akadémie,
 • spolupracuje pri príprave zásad rozpočtu SAV, rozpise a kontrole rozpočtu akadémie so zreteľom na 3. oddelenie vied akadémie,
 • zodpovedá za spoluprácu s MŠVVaŠ SR,
 • podieľa sa na práci vybraných komisií akadémie,
 • zúčastňuje sa na konferenciách a podujatiach organizácií 3. oddelenia vied akadémie.

Kompetencie člena predsedníctva akadémie pre propagáciu a popularizáciu jej výsledkov

 • zodpovedá za spoluprácu so Slovenskou komisiou pre spoluprácu s UNESCO,
 • zabezpečuje komunikáciu s národnými kontaktnými bodmi 7. RP EÚ a ESF pre oblasť vedných disciplín 3. OV SAV,
 • zodpovedá za komunikáciu SAV s RTVS,
 • zodpovedá za spoluprácu SAV so Slovenským národným múzeom,
 • je predsedom Komisie SAV pre propagáciu a médiá, koordinuje činnosť v oblasti propagácie a popularizácie výsledkov akadémie v médiách, do predsedníctva akadémie predkladá návrhy na Ceny SAV za popularizáciu vedy,
 • usmerňuje vydávanie Správ SAV,
 • zúčastňuje sa na konferenciách a podujatiach organizácií 3. oddelenia vied akadémie.
 • podieľa sa na práci 3. oddelenia vied v rozsahu určenom podpredsedníčkou pre 3. OV akadémie, okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedníčky pre 3. oddelenie vied.

Kompetencie člena predsedníctva akadémie pre správu informačných zdrojov a spoluprácu s vedeckými spoločnosťami

 • organizuje pravidelné semináre Významné osobnosti akadémie a v spolupráci s ÚK SAV výstavy o osobnostiach slovenskej vedy,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu súťaže mladých vedeckých pracovníkov akadémie za 3. OV akadémie,
 • koordinuje spoluprácu akadémie s múzeami orientovanými na dejiny techniky (Slovenské technické múzeum a ďalšie),
 • podieľa sa na príprave dokumentov a na organizačnej realizácii transformácie akadémie,
 • je predsedom Komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami a zabezpečuje spoluprácu s Radou slovenských vedeckých spoločností,
 • je predsedom Knižničnej rady SAV,
 • podieľa sa na práci 3. oddelenia vied v rozsahu určenom podpredsedníčkou pre 3. OV akadémie, okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedníčky pre 3. oddelenie vied.

Mgr. Eva Kopčáková

T: 02/ 57510 183

M: kopcakova@up.upsav.sk

PhDr. Mária Malíková

T: 02/ 57510 126

M: malikova@up.upsav.sk