Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky

Činnosť sekretariátu riadi podpredseda SAV pre zahraničné styky.

Sekretariát

 • zabezpečuje a vykonáva odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom činnosti podpredsedu SAV pre zahraničné styky a jeho zástupcov podľa ich kompetencií schválených Predsedníctvom SAV na zasadnutí dňa 15. 6. 2018,
 • administratívne a organizačne zabezpečuje udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV.

Kompetencie podpredsedu SAV pre zahraničné styky

 • priamo riadi sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky.
 • je priamy nadriadený vedúcemu odboru medzinárodnej spolupráce.
 • riadi činnosť svojho zástupcu.
 • podpredseda SAV pre zahraničné styky tiež:
  • zodpovedá za medzinárodnú spoluprácu akadémie,
  • zodpovedá za spoluprácu s Európskou komisiou,
  • zodpovedá za spoluprácu s MZV a EZ SR a za kontakty s diplomatickým zborom,
  • zodpovedá za spoluprácu s ERC a medzinárodnými vedeckými združeniami (ISC, ALLEA, EASAC a ďalšie),
  • pripravuje vstup akadémie do ďalších európskych a globálnych vedeckých zoskupení,
  • koordinuje a zabezpečuje účasť akadémie v rámcových programoch EÚ,
  • koordinuje a zabezpečuje program spoločných výskumných projektov akadémie,
  • koordinuje a zabezpečuje účasť akadémie v programe ERA – NET,
  • zastupuje akadémiu v SAIA,
  • zodpovedá za prípravu a spracovanie Výročnej správy o činnosti akadémie.

Podpredseda SAV pre zahraničné styky má jednu zástupkyňu s vymedzenými kompetenciami.

Kompetencie zástupkyne podpredsedu SAV pre zahraničné styky

 • zastupuje podpredsedu SAV pre zahraničné styky v jeho neprítomnosti v rozsahu podľa poverenia alebo podľa poverenia predsedu akadémie,
 • zástupkyňa podpredsedu SAV pre zahraničné styky tiež:
  • pripravuje proces pravidelného hodnotenia organizácií akadémie, podieľa sa na príprave dokumentov a zostavovaní hodnotiacich komisií, ktorých činnosť koordinuje a zostavuje záverečné správy z hodnotení,
  • koordinuje práce súvisiace s vyhodnocovaním medzinárodných projektov,
  • je zástupkyňou akadémie v Slovenskej komisií pre UNESCO,
  • vo vzťahu k  2. oddeleniu vykonáva ďalšie činnosti vo veciach a v rozsahu určených pokynmi podpredsedu akadémie pre 2. oddelenie vied, najmä v oblasti rozvíjania medzinárodných vzťahov a pri zabezpečovaní integračno-koordinačnej činnosti a informovanosti organizácií o možnostiach zapájania sa do rôznych foriem medzinárodnej spolupráce,
  • zodpovedá za prípravu výročných správ o činnosti akadémie.

Ing. Tatiana Bezáková

T: 02/ 57510 131

M: bezakova@up.upsav.sk

Marta Kurtová

T: 02/ 57510 132

M: kurtova@up.upsav.sk