Sekretariát Predsedu SAV

Činnosť Sekretariátu Predsedu SAV riadi vedúci sekretariátu, ktorý je priamo podriadený predsedovi SAV.

Sekretariát

 • po odbornej a organizačnej stránke zabezpečuje zasadnutia Predsedníctva SAV, Vedeckej rady SAV, Snemu SAV a Výboru Snemu SAV,
 • samostatne spracováva pre Predsedníctvo SAV a Vedeckú radu SAV správy a odborné stanoviská
 • vypracováva zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva SAV a Vedeckej rady SAV,
 • eviduje a kontroluje plnenie uznesení Predsedníctva SAV a Vedeckej rady SAV,
 • spolupracuje pri tvorbe základných koncepčných, analytických a strategických materiálov akadémie,
 • zabezpečuje kontakt SAV s NR SR a jej výbormi, s Úradom vlády SR, s ministerstvami, ostatnými orgánmi štátnej správy a poradnými orgánmi vlády a so Slovenskou rektorskou konferenciou,
 • spolupracuje pri vypracovaní legislatívnych opatrení a návrhov pre oblasť vedy a výskumu,
 • organizačne zabezpečuje prípravu porád s riaditeľmi a predsedami vedeckých rád organizácií SAV,
 • spolupracuje pri organizovaní porád a rokovaní zvolaných predsedom SAV, zabezpečuje ich prípravu po organizačnej a technickej stránke, administratívne spracováva materialy z týchto rokovaní,
 • v spolupráci s Právnym referátom Úradu SAV vypracováva právne stanoviská a analýzy,
 • podieľa sa na riešení právnej agendy súvisiacej s prípravou a realizáciou transformácie SAV,
 • vykonáva centrálnu evidenciu členstva v poradných orgánoch SAV,
 • v spolupráci s referátom pre komunikáciu a média organizačne zabezpečuje odovzdávanie cien a medailí SAV,
 • spracováva návrhy na štátne vyznamenania,
 • vedie evidenciu vydávaných interných predpisov SAV,
 • eviduje rozdelenie finančného limitu na pohostenie, občerstvenie a dary v rámci domácej reprezentácie,
 • vykonáva centrálnu evidenciu pošty predsedu SAV a v tomto rozsahu spisovú službu a archiváciu.

Kompetencie podpredsedu akadémie pre vedu, výskum a inovácie

(zástupca predsedu akadémie)

 • zastupuje predsedu akadémie v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu,
 • zodpovedá za prípravu analytických a koncepčných materiálov týkajúcich sa vednej politiky akadémie, nástrojov na podporu výskumu a financovania vedy, rozvojových plánov a vízie akadémie,
 • koordinuje činnosť akadémie vo vzťahu k využívaniu a ochrane duševného vlastníctva, inovácií, transferu poznatkov a technológií,
 • podieľa sa na príprave transformácie akadémie na vvi,
 • podieľa sa na príprave novely Zákona o SAV,
 • zabezpečuje účasť predsedníctva akadémie na hodnotení grantových programov VEGA, usmerňovanie grantovej agentúry VEGA a styk a spoluprácu s ďalšími grantovými agentúrami v SR, zabezpečuje kontakt s APVV,
 • zabezpečuje vyhľadávanie a iniciovanie ďalších možností financovania a podpory vedy a výskumu, schémy pre reintegračné programy, program COFUND – SASPRO a pod.,
 • zabezpečuje prípravu projektov strategického významu na celoakademickej úrovni,
 • zabezpečuje  programy  na  podporu  kvalitných  výskumných  kolektívov,  programy  na podporu excelentnosti výskumu v akadémii,
 • zodpovedá za prípravu priorít a prierezových programov akadémie a programov výskumu a inovácií,
 • zabezpečuje prístup na veľké medzinárodné zariadenia – výskumnú infraštruktúru,
 • koordinuje činnosť Odboru vedy a výskumu Úradu SAV.

Kompetencie podpredsedu akadémie pre ekonomiku a legislatívu

 • koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu zásad, rozpis a kontrolu rozpočtu akadémie,
 • metodicky usmerňuje ekonomickú činnosť organizácií akadémie a prípravu analýz hospodárenia akadémie,
 • predkladá predsedníctvu akadémie návrhy na zmeny rozdelenia rozpočtu akadémie a využitie fondu havárií a nepredvídaných výdavkov,
 • koordinuje činnosť ekonomicko-technického odboru Úradu SAV,
 • koordinuje vypracúvanie stanovísk akadémie ku všetkým legislatívnym návrhom ÚOŠS alebo poslaneckým návrhom, ktoré sa týkajú akadémie,
 • podieľa sa na príprave transformácie akadémie,
 • koordinuje vypracúvanie návrhov na riešenie škody spôsobenú štatutárnym orgánom organizácie akadémie, vedúcim Úradu SAV alebo členom predsedníctva akadémie,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje nakladanie s nehnuteľným majetkom akadémie a jej organizácií,
 • zodpovedá za spoluprácu s MF SR, MPSVR SR, MPRV SR, SAPV a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
 • podieľa sa na práci 2. oddelenia vied akadémie v rozsahu určenom príslušným podpredsedom SAV, pri zabezpečovaní integračno-koordinačnej činnosti a informovanosti pre organizácie z oblasti biologických, veterinárnych a poľnohospodárskych vied,
 • zodpovedá za uplatňovanie záujmov akadémie v regióne východného Slovenska a ich prenos v rámci celého Slovenska, najmä v oblasti vied o živej prírode a chemických vied.

Vedúci/a odboru, referátu

JUDr. Antonia Štaffová

T: 02/ 57510 143

M: staffova@up.upsav.sk

Eliška Vailingová

T: 02/ 57510 165

F: 02/ 52495 689

M: vailingova@up.upsav.sk

Mgr. Lucia Kuchtová

T: 02/ 57510 140

M: kuchtova@up.upsav.sk