Sekretariát vedúceho Úradu SAV

Činnosť sekretariátu vedúceho Ú SAV riadi vedúci Ú SAV

Sekretariát zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s výkonom funkcie vedúceho Ú SAV, najmä

 • organizačne zabezpečuje prípravu materiálov predkladaných vedúcim Ú SAV do Predsedníctva SAV a Grémia predsedu SAV,
 • vedie plán termínov porád a rokovaní vedúceho Ú SAV, vypracováva zápisnice z porád a rokovaní vedúceho Ú SAV, vybavuje korešpondenciu vedúceho Ú SAV, zabezpečuje interný obeh písomných dokladov a dokumentácie voči sekretariátom členov P SAV, odborom a referátom Ú SAV, zabezpečuje sekretariát základnými kancelárskymi potrebami,
 • vykonáva práce vyžadujúce pravidelnú spoluprácu s organizačnými útvarmi mimo vlastného zamestnávateľa,
 • spracováva odborné podklady na základe syntetických a analytických podkladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, metodických pokynov, interných predpisov zamestnávateľa z oblastí súvisiacich s výkonom funkcie vedúceho Ú SAV, podľa zákona o SAV,
 • kontroluje dodržiavanie limitov a spracováva údaje o čerpaní prostriedkov vyčlenených na reprezentačné účely,
 • vybavuje a zabezpečuje požiadavky organizácií SAV vo vzťahu k colniciam a špedičným skladom vo veci oslobodenia od cla, DPH a dovoznej prirážky a pod., v súvislosti so zahraničnou pomocou v rámci vedeckovýskumných projektov, a medzinárodných grantov vedeckých organizácií SAV v súvislosti s prenesenými kompetenciami Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva SR,
 • eviduje limit a zabezpečuje čerpanie finančných prostriedkov na pohostenie, občerstvenie a dary vyčlenených vedúcemu Ú SAV,
 • vyhodnocuje kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi Základnou organizáciou Odborového zväzu zamestnancov SAV pri Úrade SAV a z Vyššej kolektívnej zmluvy,
 • vykonáva samostatné osobité odborné práce spojené s koncepčnou, koordinačnou a riadiacou prácou vedúceho Úradu SAV,
 • vykonáva administratívnu agendu pre právny referát Ú SAV, vrátane grafickej a jazykovej úpravy textov,
 • vedie evidenciu písomností v súlade s platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom SAV,
 • vykonáva administratívne a organizačné práce súvisiace s členstvom vedúceho Ú SAV v komisiách SAV,
 • vykonáva ďalšie práce nadväzujúce na predchádzajúce oblasti podľa osobitných pokynov vedúceho Ú SAV.

Andrea Mičevová

T: 02/ 57510 176

M: micevova@up.upsav.sk