Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Útvar vnútorného auditu

Útvar vnútorného auditu je organizačne priamo podriadený predsedovi SAV. Úrad SAV zabezpečuje materiálno technické podmienky pre výkon činnosti útvaru vnútorného auditu.

 
 

Útvar vnútorného auditu vykonáva audítorskú činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni, v auditovaných subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti SAV v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom je najmä:


  • overovať a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,
  • overovať a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach,
  • overovať a hodnotiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach,
  • overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň informácií a úroveň predchádzania podvodom a nezrovnalostiam,
  • overovať a hodnotiť systém riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie možných rizík súvisiacich s finančným riadením a inými činnosťami ,
  • vypracovať správu o výsledku vnútorného auditu na základe preukázaných zistení s uvedením nedostatkov a odporúčaní na ich nápravu, následne ju predložiť predsedovi SAV,
  • overovať zohľadnenie odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov,
  • zabezpečiť zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému vnútornému auditu,
  • vypracovať strednodobý plán a ročný plán na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z určených úloh a cieľov správcu kapitoly štátneho rozpočtu s prihliadnutím na výsledky iných kontrol a auditov a tie po schválení predsedom SAV v stanovenom termíne zaslať Ministerstvu financií SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR,
  • vypracovať a zaslať ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu v stanovenom termíne Ministerstvu financií a Výboru pre vládny audit.


Nepodarilo sa spojit s MySQL.