Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Organizačná štruktúra Ú SAV

Na čele Ú SAV je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva predseda SAV. Pracovné miesto vedúceho Ú SAV sa obsadzuje na základe výberového konania podľa Pravidiel výberového konania na obsadenie miesta vedúceho Ú SAV, schválených Predsedníctvom SAV. Vedúci Úradu SAV riadi, koordinuje, organizuje a kontroluje činnosť Úradu SAV.
Vedúci Ú SAV zodpovedá za svoju činnosť Predsedníctvu SAV.
Vedúci Ú SAV zastupuje SAV navonok, koná a podpisuje v jej mene v rozsahu stanovenom týmto Organizačným poriadkom (Časť III - Vedúci Ú SAV). Plní úlohy spojené s povinnosťami SAV ako správcu rozpočtovej kapitoly. Pri rozhodovaní sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom SAV, uzneseniami Vedeckej rady SAV, uzneseniami Predsedníctva SAV a internými predpismi SAV a Ú SAV.
Vedúceho Ú SAV zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca, ktorého menuje a odvoláva vedúci Ú SAV po predchádzajúcom súhlase predsedu SAV. Zástupca zastupuje vedúceho Ú SAV v plnom rozsahu jeho práv a povinností.


Ú SAV sa člení na sekretariáty, odbory a referáty.

 

Predseda SAV:
  - Predseda SAV
 
Vedúci Úradu SAV:
  - Vedúci Úradu SAV
 
Odbor kontroly:
  - Odbor kontroly
 
Vnútorný audítor:
  - Útvar vnútorného auditu
 
Sekretariáty:
  - Sekretariát Predsedu SAV
 
  - Sekretariát podpredsedu SAV pre 1. oddelenia vied
 
  - Sekretariát podpredsedu SAV pre 2. oddelenia vied
 
  - Sekretariát podpredsedu SAV pre 3. oddelenia vied
 
  - Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky
 
  - Sekretariát vedúceho Ú SAV
 
Odbory:
  - Ekonomicko-technický odbor
 
  - Finančný odbor
 
  - Odbor vedy a výskumu
 
  - Odbor medzinárodnej spolupráce
 
  - Odbor informačno-komunikačných technológií
 
  - Odbor správy majetku a energetiky
 
Referáty:
  - Referát asistenta predsedu SAV
 
  - Referát pre komunikáciu a médiá
 
  - Referát projektových analýz
 
  - Referát vedeckej výchovy
 
  - Personálny referát
 
  - Právny referát
 
  - Referát ochrany práce (OP), ochrany práce pred požiarmi (OPP), civilnej ochrany (CO) a životného prostredia (ŽP)
 
  - Referát dopravy
 
  - Referát projektov VEGA
 
  - Referát podpory výskumu
 
  - Inštitút strategických analýz
 
  - Referát bilaterálnej spolupráce
 
  - Referát medzinárodných projektov
 
  - Referát závodnej kuchyne
 
  - Kancelária pre transfer technológií
 
  - Referát strategického rozvoja SAV
 

 

 


:: Grafická štruktúra Úradu SAV