Sekretariát vedeckého sekretára SAVČinnosť sekretariátu riadi vedecký sekretár SAV.

  Sekretariát:
 • zabezpečuje a vykonáva odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom činnosti vedeckého sekretára SAV a jeho zástupcov podľa Kompetencií členov Predsedníctva SAV schválených Predsedníctvom SAV na zasadnutí dňa 4. 7. 2013,
 • organizačne a technicky zabezpečuje účasť SAV na výstavách,
 • administratívne a organizačne zabezpečuje udeľovanie medzinárodnej ceny SAV.

 

Kompetencie vedeckého sekretára SAV:

 • koordinuje činnosť svojich zástupcov a riadi svoj sekretariát,
 • zodpovedá za medzinárodnú spoluprácu akadémie,
 • zodpovedá za spoluprácu s Európskou komisiou,
 • zodpovedá za spoluprácu s MZV SR a za kontakty s diplomatickým zborom,
 • zodpovedá za spoluprácu s ERC, ESF a ďalšími medzinárodnými akademickými združeniami,
 • pripravuje vstup akadémie do ďalších európskych vedeckých zoskupení,
 • zastupuje akadémiu v SAIA,
 • koordinuje účasť akadémie na výstavách,
 • je predsedom Komisie SAV pre zahraničné styky,
 • je predsedom Etickej komisie SAV,
 • je predsedom Poroty pre udeľovanie medzinárodnej ceny SAV,

 

Vedecký sekretár má dvoch zástupcov s vymedzenými kompetenciami.

 

Kompetencie zástupcu vedeckého sekretára

 • zastupuje vedeckého sekretára v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu podľa jeho poverenia alebo podľa poverenia predsedu akadémie,
 • je predsedom Legislatívnej komisie SAV, koordinuje vypracúvanie stanovísk akadémie ku všetkým legislatívnym návrhom ÚOŠS alebo poslaneckým návrhom, ktoré sa týkajú SAV,
 • je predsedom Dislokačnej komisie SAV,
 • je predsedom Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu,
 • je predsedom Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie,
 • zodpovedá za spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, SAPV a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
 • podieľa sa na práci 2. oddelenia vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom akadémie, najmä pri posudzovaní medzinárodnej spolupráce a pri zabezpečovaní integračno-koordinačnej činnosti a informovanosti pre organizácie z oblasti biologických, veterinárnych a poľnohospodárskych vied,
 • zodpovedá za uplatňovanie záujmov akadémie v regióne východného Slovenska a ich prenos v rámci celého Slovenska, najmä v oblasti vied o živej prírode a chemických vied.

 

Kompetencie zástupcu vedeckého sekretára

 • zastupuje vedeckého sekretára v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu podľa jeho poverenia alebo podľa poverenia predsedu akadémie,
 • je predsedom Komisie SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov, koordinuje činnosť v tejto oblasti,
 • je predsedom Akreditačnej komisie SAV, koordinuje činnosť v tejto oblasti,
 • zastupuje akadémiu v SAIA,
 • zabezpečuje komunikáciu so slovenskými zástupcami zodpovednými za medzinárodnú spoluprácu v rámci EK,
 • podieľa sa na práci 1. oddelenia vied v rozsahu určenom príslušným podpredsedom SAV, najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce a projektov SAV,
 • spolupracuje s útvarom podpredsedníčky akadémie pre výskum v otázkach tvorby koncepcií, opatrení a zámerov vedecko-výskumných projektov SAV,
 • okrem uvedených úloh vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied.

Ing. Mária Nedomová
Telefón:  02/ 57510 131
Fax:  02/ 57510614
E-mail:  nedomova (at) up.upsav.sk


Mária Vallová
Telefón:  02/ 57510 132
Fax:  02/ 57510614
E-mail:  vallova (at) up.upsav.sk