Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky

Činnosť sekretariátu riadi podpredseda SAV pre zahraničné styky.

Sekretariát:
 • zabezpečuje a vykonáva odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom činnosti podpredsedu SAV pre zahraničné styky a jeho zástupcov podľa ich kompetencií schválených Predsedníctvom SAV na zasadnutí dňa 15. 6. 2018,
 • administratívne a organizačne zabezpečuje udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV.

 

Kompetencie podpredsedu SAV pre zahraničné styky:
(1) priamo riadi sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky.
(2) je priamy nadriadený vedúcemu odboru medzinárodnej spolupráce.
(3) riadi činnosť svojho zástupcu.
(4) podpredseda SAV pre zahraničné styky tiež:
a) zodpovedá za medzinárodnú spoluprácu akadémie,
b) zodpovedá za spoluprácu s Európskou komisiou,
c) zodpovedá za spoluprácu s MZV a EZ SR a za kontakty s diplomatickým zborom,
d) zodpovedá za spoluprácu s ERC a medzinárodnými vedeckými združeniami (ISC, ALLEA, EASAC a ďalšie),
e) pripravuje vstup akadémie do ďalších európskych a globálnych vedeckých zoskupení,
f) koordinuje a zabezpečuje účasť akadémie v rámcových programoch EÚ,
g) koordinuje a zabezpečuje program spoločných výskumných projektov akadémie,
h) koordinuje a zabezpečuje účasť akadémie v programe ERA - NET,
i) zastupuje akadémiu v SAIA,
j) zodpovedá za prípravu a spracovanie Výročnej správy o činnosti akadémie.
 
  Podpredseda SAV pre zahraničné styky má jednu zástupkyňu s vymedzenými kompetenciami.

   

  Kompetencie zástupkyne podpredsedu SAV pre zahraničné styky:
  (1) zastupuje podpredsedu SAV pre zahraničné styky v jeho neprítomnosti v rozsahu podľa poverenia alebo podľa poverenia predsedu akadémie,
  (2) zástupkyňa podpredsedu SAV pre zahraničné styky tiež:
  a) pripravuje proces pravidelného hodnotenia organizácií akadémie, podieľa sa na príprave dokumentov a zostavovaní hodnotiacich komisií, ktorých činnosť koordinuje a zostavuje záverečné správy z hodnotení,
  b) koordinuje práce súvisiace s vyhodnocovaním medzinárodných projektov,
  c) je zástupkyňou akadémie v Slovenskej komisií pre UNESCO,
  d) vo vzťahu k  2. oddeleniu vykonáva ďalšie činnosti vo veciach a v rozsahu určených pokynmi podpredsedu akadémie pre 2. oddelenie vied, najmä v oblasti rozvíjania medzinárodných vzťahov a pri zabezpečovaní integračno-koordinačnej činnosti a informovanosti organizácií o možnostiach zapájania sa do rôznych foriem medzinárodnej spolupráce,
  e) zodpovedá za prípravu výročných správ o činnosti akadémie.


      Ing. Tatiana Bezáková
   Telefón:  02/ 57510 131
   E-mail:  bezakova (at) up.upsav.sk


   Marta Kurtová
   Telefón:  02/ 57510 132
   E-mail:  kurtova (at) up.upsav.sk