Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor kontrolyČinnosť Odboru kontroly riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený predsedovi SAV.

 

  Odbor:
 • v súlade s platným zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizuje finančnú kontrolu na mieste zameranú na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied s celorepublikovou pôsobnosťou,
 • v rámci plánovaných i mimoriadnych finančných kontrol na mieste kontroluje dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny a dôsledné dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, ako aj interných predpisov vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách SAV,
 • vypracováva plány a časové harmonogramy kontrolnej činnosti a stanovuje priority jej zamerania,
 • na základe výsledkov kontrolnej činnosti vypracováva výsledné správy, ktoré po prerokovaní so zodpovednými zamestnancami predkladá predsedovi SAV,
 • v rámci koordinačnej činnosti zabezpečuje účinný vnútorný kontrolný systém v rámci SAV,
 • v oblasti kontrolných zistení metodicky usmerňuje zodpovedných zamestnancov pri dodržiavaní platných právnych predpisov,
 • pri realizácií kontrol plnenia opatrení preveruje dodržiavanie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ako aj ich účinnosť,
 • spolupracuje s vonkajšími kontrolnými orgánmi (Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu a ďalšie),
 • v prípade porušenia finančnej disciplíny plní oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení realizuje šetrenie sťažností a podnetov, dbá na ich včasné a objektívne prešetrenie, vedie kompletnú evidenciu a dokumentáciu uvedenej agendy,
 • v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. príjma, eviduje a vybavuje podnety v rámci rozpočtobvej kapitoly SAV o skutočnostiach, ktoré môžu prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti.

 
  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Katarína Bábiková
Telefón:  02/ 57510 198
E-mail:  babikova (at) up.upsav.sk

Ing. Anna Lazárová
Telefón:  02/ 57510 199
E-mail:  lazarova (at) up.upsav.sk