Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Ekonomicko-technický odbor

Činnosť Ekonomicko-technického odboru riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený podpredsedovi SAV pre ekonomiku a vedúcemu Ú SAV.

  Odbor:
 • vypracováva koncepciu rozpočtovej politiky SAV,
 • vypracováva návrh rozpočtu za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • rozpisuje záväzné ukazovatele, záväzné limity a záväzné úlohy schválené zákonom o štátnom rozpočte pre kapitolu SAV na všetky rozpočtové a príspevkové organizácie SAV,
 • vypracováva návrh zásadných opatrení (metodické usmernenia, podmienky čerpania a pod.) na realizáciu záväzných výstupov rozpočtu v kapitole SAV,
 • metodicky riadi a usmerňuje organizácie SAV v oblasti:
      o rozpočtovania, financovania, realizácie rozpočtu v systéme Štátnej pokladnice
      o sociálno-ekonomických informácií
      o nakladania s majetkom štátu
      o účtovníctva
      o hospodárenia s rôznymi zdrojmi financovania
      o odmeňovania za prácu
 • vyhodnocuje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly SAV a pripravuje návrhy na financovanie krytia v rozpočte nezabezpečených úloh vrátane rozpočtových opatrení,
 • navrhuje rozpočtové opatrenia, ktoré môže vykonať bez zmeny záväzných ukazovateľov, záväzných limitov a záväzných úloh a záväzných úloh správca rozpočtovej kapitoly,
 • zabezpečuje komplexné súborné práce za oblasť rozpočtovania a financovania, vrátane rozpočtových opatrení a regulácie výdavkov,
 • zabezpečuje a zodpovedá za zavádzanie metodiky jednotnej informačnej sústavy podľa konkrétnych podmienok rozpočtovej kapitoly SAV,
 • vypracováva účtovnú závierku za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • vypracováva rozbory hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za kapitolu SAV,
 • zostavuje záverečný účet rozpočtovej kapitoly SAV,
 • zostavuje finančné zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • v spolupráci s orgánmi štátnej správy pripravuje podklady pre legislatívne normy na odmeňovanie zamestnancov vedy a výskumu,
 • navrhuje najvyšším orgánom SAV kritériá rozpočtu a rozpisu mzdových prostriedkov,
 • vedie evidenciu priestorov SAV a vyhodnocuje ich využitie,
 • zabezpečuje agendu nájmu priestorov organizácií SAV,
 • vedie evidenciu o správe majetku štátu organizácií SAV,
 • zabezpečuje agendu o prevode a predaji majetku štátu v správe organizácií,
 • spracováva a aktualizuje registre investícií v zmysle metodického pokynu Ministerstva financií SR a platných uznesení vlády SR,
 • vypracováva analýzy k požiadavkám organizácií SAV na úpravu ? zvýšenie rozpočtu, ako podkladové materiály pre Komisiu SAV pre ekonomické otázky,
 • operatívne vypracováva materiály ekonomického charakteru pre potreby Predsedníctva SAV,
 • vypracováva priority rozvojových programov investícií v subjektoch so zriaďovacou pôsobnosťou pre priamo riadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • metodicky usmerňuje organizácie SAV v investičnej výstavbe so zameraním na:
     vstupné podklady pre investičnú činnosť,
     projektovú prípravu stavby pre územné a stavebné konanie,
     kolaudačné rozhodnutie a účasť na skúšobnej prevádzke,
     dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a stavebno-správnych rozhodnutí,
     prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
     vyhodnocovanie súťaží, konkurzov na pripravované stavby,
 • spracováva záverečné hodnotenie stavieb podľa smernice Ministerstva financií SR,
 • posudzuje mimoriadne situácie technického charakteru na základe požiadaviek organizácií SAV,
 • zabezpečuje agendu pre podpredsedu akadémie pre ekonomiku.
  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Iveta Červenková
Telefón:  02/ 57510166, 0911984740
E-mail:  cervenkova (at) up.upsav.sk
Ing. Sláva Ďurišová
Telefón:  02/ 57510 157
E-mail:  durisova (at) up.upsav.sk


Ing. Mária Kapcová
Telefón:  02/ 57510 270
E-mail:  kapcova (at) up.upsav.sk


Mgr. Veronika Lengyelová
Telefón:  02/ 57510156
E-mail:  v.lengyelova (at) up.upsav.sk


Ing. Zlatica Lesková
Telefón:  02/ 57510 190; 0903490482
E-mail:  leskova (at) up.upsav.sk


Ing. Anna Orolínová
Telefón:  02/ 57510 154
E-mail:  orolinova (at) up.upsav.sk


Mgr. Barbora Rajčeková
Telefón:  02/57510 167
E-mail:  rajcekova (at) up.upsav.sk


Zuzana Turiničová
Telefón:  02/ 57510265
E-mail:  turinicova (at) up.upsav.sk