Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Finančný odbor

Činnosť Finančného odboru riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený vedúcemu Ú SAV.

  Odbor:
 • zabezpečuje odborné a špecializované práce koordinačného a koncepčného charakteru súvisiace s komplexným zabezpečovaním rozpočtovania, financovania a účtovníctva,
 • vypracováva odborné analytické podklady súvisiace s rozpisom a čerpaním rozpočtových prostriedkov,
 • koordinuje a vykonáva rozpis a úpravy rozpočtu Ú SAV na jednotlivé útvary,
 • koordinuje, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu Ú SAV, ako aj finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV, plnenie programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV a plnenie príjmov SAV ? Ú SAV,
 • zabezpečuje prevod finančných prostriedkov na jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti SAV,
 • vykonáva činnosti pre Ú SAV a Predsedníctvo SAV v oblasti: mzdovej učtárne, finančnej učtárne, pokladnice tuzemskej aj zahraničnej, agendy Štátnej pokladnice a evidencie a zúčtovania tuzemských pracovných ciest,
 • metodicky riadi a komplexne koordinuje účtovníctvo a rozpočet Ú SAV,
 • vykonáva bezhotovostný a hotovostný bankový styk s finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť Ú SAV, na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV,
 • vykonáva tvorbu a sleduje čerpanie sociálneho fondu SAV-Ú SAV,
 • zostavuje výkazy plnenia príjmov, výdavkov a súvahu Ú SAV vrátane finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť Ú SAV, na činnosť Predsedníctva SAV, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií SAV, na riešenie úloh výskumu a vývoja štátnych programov a štátnych objednávok v rozpočte SAV,
 • vypracováva rozbor hospodárenia Ú SAV (v rozsahu vyššie uvedenom) a podklady pre záverečný účet za rozpočtovú kapitolu SAV,
 • vypracováva štatistické výkazy za oblasti účtovníctva, miezd a rozpočtu Ú SAV v rozsahu vyššie uvedenom,
 • vykonáva archiváciu účtovných, mzdových a pokladničných dokladov,
 • vykonáva agendu Štátnej pokladnice ? vedenie účtov, úhradu faktúr a prevody finančných prostriedkov cez Štátnu pokladnicu,
 • spracováva agendu rozpočtu Ú SAV, P SAV prostredníctvom ?Modulu úpravy rozpočtu?,
 • vypracováva návrh rozpočtu Ú SAV, P SAV,
 • vykonáva komplexnú účtovnú, pokladničnú, rozpočtovú agendu jedálne,
 • vykonáva komplexnú účtovnú, pokladničnú, rozpočtovú agendu ubytovacích a rekreačných zariadení (DNV, Royová, Hroznová, Jaskový rad, Senec, Donovaly,
 • vykonáva komplexnú účtovnú agendu prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste
  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Ľubica Konečná
Telefón:  02/ 57510 159
E-mail:  lkonecna (at) up.upsav.sk
Katarína Badíková
Telefón:  02/ 57510 206
E-mail:  badikova (at) up.upsav.sk


Marek Balaj
Telefón:  02 / 57510164
E-mail:  balaj (at) up.upsav.sk


Svetlana Kadlečíková
Telefón:  02/57510 206
E-mail:  kadlecikova (at) up.upsav.sk


Ing. Magdaléna Kissová
Telefón:  02/ 57510 114
E-mail:  kissova (at) up.upsav.sk


Ing. Veronika  Púčiková
Telefón:  02 / 57510 115
E-mail:  pucikova (at) up.upsav.sk


Michaela Ščepánková
Telefón:  02/57510 112
E-mail:  scepankova (at) up.upsav.sk


Mgr. Renáta Šidlovska
Telefón:  02/ 57510 263
E-mail:  sidlovska (at) up.upsav.sk


Jitka Tengeriová
Telefón:  02/ 57510 260
E-mail:  tengeriova (at) up.upsav.sk


Dáša Zadubanová
Telefón:  02/ 57510205
E-mail:  zadubanova (at) up.upsav.sk